Kalvedirektivet

Rådsdirektiv 2008/119/EF av 18. desember 2008 om fastsettelse av minstekrav for beskyttelse av kalver ...

Council Diretive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of calves...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler fastsettelse av minstekrav for velferd for kalver. Kalveoppdrett er en integrert del av storfeproduksjonen. Det er vitenskapelig dokumentert at kalver bør holdes i omgivelser som tilgodeser at de er flokkdyr. De bør derfor holdes gruppevis. Kalver bør, uansett om de oppstalles i grupper eller enkeltbokser, ha plass nok til å bevege seg og til å ha kontakt med andre kalver. De skal kunne ha normale bevegelser når de står eller ligger. Rettsakten inneholder krav til oppstalling, stell og fôring av kalv.

Merknader

Innholdet i rettsakten er med unntak av noen få presiseringer, sammenfallende med bestemmelsene i den norske forskriften 22. april 2004 nr. 665 om hold av storfe.

Når det gjelder kravet om at elektriske installasjoner skal være satt opp i overensstemmelse med gjeldende norske bestemmelser for å unngå at kalvene får elektrisk støt, så er det regulert av bygningslovens bestemmelser og el-forskriftene. I tillegg har vi ut fra brannforebyggende tiltak krav om at el-anlegget i bygningen skal gjennomgå faglig tilsyn hvert 3 år (forskrift 22. april 2004 om hold av storfe, § 16 siste ledd). Det sikrer at det elektriske anlegget skal være i forsvarlig stand til enhver tid.
Kravet om at alle kalver under to ukers alder skal ha strø i bingen i tilstrekkelig mengde, er dekket i forskriftens § 23 tredje ledd, med at kalv enten skal ha myk liggeplass med tett og varmeisolerende underlag når den ligger på perforert gulv/spaltegulv. Det skal brukes rikelig med strø når de ligger på tett gulv. Myk liggeplass for kalv på perforert gulv/spaltegulv vil i praksis si halm eller høy som underlag.

Rettsakten antas ikke å ha noen økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet og næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/119/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0119

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.01.2009
Frist returnering standardskjema: 06.03.2009
Dato returnert standardskjema: 19.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker