Krav til merking av motorsykkel

EU-parlamentet- og Rådets direktiv 2009/139/EF om påbudt merking av to -og trehjulede motorvogner...

Directive 2009/139/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on statutory markings for two- or three-wheel motor vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.01.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.11.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet ble vedtatt 25. november 2009, med seneste implementeringsdato 1. juni 2010. Direktivet ble sendt på nasjonal høring den 24. september 2010, med høringsfrist  8. november 2010. Direktiv 2009/139/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 1. juli 2011, ved komitebeslutning 66/2011. Rettsakten er implementert i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og

godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), ved endringsforskrift fastsatt 12. oktober 2011.

Rådsdirektiv 93/34/EØF av 14. juni 1993 vedrørende påbudt merking av to- og trehjulede motorvogner har blitt vesentlig endret ved de senere direktiver 1999/25/EF og 2006/27/EF. Direktiv 93/34/EØF er et av særdirektivene til Rådets direktiv 92/61/EØF, som senere er erstattet av Rådsdirektiv 2002/24/EF.

Kommisjonen er opptatt av å forenkle lovgivningen innenfor EU, slik at alle endringer som er foretatt i direktivene blir mer oversiktlig. Kommisjonen har derfor besluttet å kodifisere direktivene etter hver tiende endring.  

Direktiv 2009/139/EF kodifiserer Rådsdirektiv 93/34/EØF av 14. juni 1993 med endringer, og sammenstiller tidligere vedtatte krav til hvordan informasjon som er påbudt å skulle fremgå på to- og trehjulede motorvogner skal utformes. Det vil si at det stilles krav til utformingen/designet på skiltene/merkene hvor de påbudte opplysninger fremgår. 

Direktiv 93/34/EØF er implementert i kjøretøyforskriften kapittel 6. Kapittelet ble endret for å implementere direktiv 2009/139/EF.

Vurdering

Direktivet innebærer ingen realitetsendringer, da dette er en kodifisering av tidligere innførte tekniske krav. Direktivet vil således ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst. Norge er positiv til forslaget, da regelverket blir enklere å forholde seg til.  

Direktivet er relevant etter EØS-avtalen og anses for å være akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)318
Rettsaktnr.: 2009/318/EF
Basis rettsaktnr.: 1993/34/EØF
Celexnr.: 32009L0139

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2010
Frist returnering standardskjema: 31.12.2010
Dato returnert standardskjema: 02.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 066/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.09.2010
Høringsfrist: 08.11.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 12.10.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.10.2011

Lenker