Meddelelse fra Kommisjonen av 7. oktober 2009 om investeringer i lavkarbonteknologier...

Meddelelse fra Kommisjonen av 7. oktober 2009 om investeringer i lavkarbonteknologier...

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Investing in the Development of Low Carbon Technologies...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.01.2010

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

SET -planen og dens oppfølging har blant annet vært gjenstand for drøftelse på det uformelle energirådsmøte i Sevilla den 15. januar 2010. Fra norsk side følges SET-planen opp gjennom ulike fora hvor vi deltar gjennom EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

SET-planen av 22. november 2007 er teknologipilaren i EUs energi- og klimapolitikk for å nå 20-20-20-målene. Den er EUs respons på utfordringene knyttet til å akselerere utviklingen av miljøvennlige energiteknologier slik at de kan implementeres bredt i markedet. Den setter opp en visjon om Europa som verdensledende innefor en diversifisert portefølje med rene, effektive og lav-karbon energiteknologier som kilde til velstand, økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. SET-planen går inn for felles strategisk planlegging og mer effektiv implementering av teknologiprogrammer. EU-kommisjonen vedtok 7. oktober 2009 meddelelsen ”Investing in the Development of Low Carbon Technologies”.

Meddelelsen varsler et behov om €50 mrd. ytterligere investeringer til utvikling av nye energiteknologier frem til 2020, som en oppfølging av SET-planen. Dette reflekterer en økning i investeringene fra dagens €3 mrd. per år til rundt €8 mrd. per år over 10 år. Dette totale investeringsbehovet må finansieres i første rekke fra næringslivet og medlemslandene, men også fra EU-budsjettet.  Det estimerte investeringsbehovet representerer et forsøk på å identifisere nøkkelområder der Europa har behov for å investere de nærmeste årene for å kunne oppfølge lav-karbon-visjonen (se over). Investeringene reflekterer kostnader knyttet til forskning, teknologisk utvikling, demonstrasjon og tidligmarkedsopptak.  Sammen med interessentene (stakeholders) har Kommisjonen satt opp Technology Roadmaps 2010-2020 for utvalgte teknologiområder. Disse prioriterer de ulike forskningsbehovene innenfor de enkelte teknologiene og ser på behov for teknologiutvikling på kort sikt i forhold til innovasjonspotensialet på lang sikt.

Innefor de ulike teknologiområdene skal europeisk industri ha en nøkkelrolle gjennom etablering av European Industrial Initiatives (EII). Formålene med disse skal være å utnytte mulighetene som en satsing på nye energiteknologier kan gi, ved å konsentrere innsatsen om nøkkelutfordringer og flaskehalser og foreslå konkrete handlinger for perioden 2010-2020.  Det er under etablering åtte industriinitiativ. I meddelelsen fra Kommisjonen er det estimert et samlet behov for offentlige og private investeringer over de neste 10 årene for hvert av initiativene:

- The European wind initiative €6 mrd.

- The solar Europe initiative €16 mrd.

- The European electricity grid initiative €2 mrd.

- The sustainable bio-energy Europe initiative €9 mrd.

-  The European CO2 capture, transport and storage initiative €13 mrd.

-  The sustainable nuclear fission initiative €7 mrd.

-   Fuel cells and hydrogen €5 mrd.

-   Energy efficiency – Smart Cities initiative (25-30 utvalgte byer) €11 mrd. 

I tillegg foreslås det å sette av €5 mrd. over 10 år til European Energy Research Alliance (EERA), et samarbeid mellom utvalgte nasjonale forskningsinstitutter, slik at man sammen kan tenke ut og implementere felles programmer (Joint Programmes). Kun 10-15 institutter er med i EERA, ikke mer enn ett fra samme land, men mange institutter er knytt opp mot disse igjen. Fra Norge er SINTEF med, i tett samarbeid med IFE. Universitetene i Europa vil knytte seg til EERA gjennom den etablerte plattformen European University Association

I meddelelsen er det også trukket frem viktigheten av å adressere komplementære aktiviteter og initiativ som:

-  andre teknologier med store potensialer, blant annet marine energiteknologier (bølgekraft, tidevannskraft, havstrømmer), energilagring og fornybar oppvarming/kjøling.

-  grunnleggende forskning for fremtidens teknologier (breakthroughs)

-  internasjonalt forskningssamarbeid.

Meddelelsen utpeker rammeprogrammene for forskning (FP7, FP8, …), Intelligent Energy Europe (IEE) og krisepakken (EERP) som de naturlige instrumentene for EU-finansiering. Implementering av SET-planen vil bevege seg fra dagens paradigme med å finansiere individuelle prosjekter til et paradigme der man investerer i felles programmer (Joint Programming). Effektiv kombinering av offentlige ressurser og etablering av fleksible Public-Private Partnerships (PPPs) med industrien bør være den fremtidige modellen for et Pan-Europeisk energiforskningssamarbeid. Meddelelsen peker videre på at European Investment Bank (EIB) har økt sine lånesatser for energiprosjekter i forbindelse med finanskrisen og at Kommisjonen og EIB samarbeider om finansieringsinitiativ relevante for SET-planen, bl.a.:

  • RSFF (Risk Sharing Finance Facility) for å tilrettelegge for finansiering av SET-planen, særlig med hensyn til risikokapital.
  • Marguerite-fondets ressurser, et fond som EIB har satt opp i samarbeid med offentlige finansieringsinstitusjoner i medlemslandene.
  • felles Kommisjon/EIB-instrument for energieffektivisering og fornybar energi på €15 mill. for teknisk assistanse til lokale myndigheter for prosjektutvikling.
  • “Økt EU-støtte” for GIF (High Growth and Innovative SME Facility) og CIP (Competitiveness and Innovation Programme) – se info om begge her.

Som underlag til meddelelsen har Kommisjonen utarbeidet Working Documents:

-  Et teknologiveikart (A Technology Roadmap) – som går mer i detalj på de ulike veikartene og EIIene

-  Konkekvensvurdering (Impact Assessment – som vurderer ulike finansieringsmuligheter for SET-planen

-  FoU investeringer og prioriterte teknologier i SET planen (R&D Investment in the Priority Technologies of the SET-Plan) – som estimerer investeringsbehovet for FoU knyttet til SET-planen 

Alle dokumentene, inklusive selve meddelelsen, kan leses her:

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/doc/2009_comm_investing_development_low_carbon_technologies_en.pdf

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.: KOM(2009)519 final
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: