Vet - labtest for storfeleukose

Kommisjonsvedtak 2009/976/EU av 15. desember 2009 som endrer vedlegg D i rådsdirektiv 64/432/EØF hva gjelder diagnostiske tester for smittsom storfeleukose...

Commission Decision 2009/976/EU of 15 December 2009 amending Annex D to Council Directive 64/432/EEC as regards diagnostic tests for enzootic bovine leukosis...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Prosessen i Norge: Veterinærinstituttet (VI) har vært konsultert. VI har ikke innvendinger til de foreslåtte endringene. Utkast til endring av handelsforskriften for storfe vil bli sendt på høring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder diagnostiske tester for smittsom storfeleukose (EBL - enzootisk bovin leukose). Testing for EBL skal gjennomføres enten ved immundiffusjonsprøve på agar, eller ved enzymmerket antistoffprøve (ELISA). Antigenene som benyttes ved disse testene skal standardiseres etter et standardserum. Det har hittil vært brukt E1-serum som standard serum i forbindelse med immundiffusjonsprøven, og E4 serum som standard ved ELISA-prøven. Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet har levert både E1 og E4, men Danmark har nå opplyst at de ikke lenger kan oppfylle sine forpliktelser med forsyning av standardserum. Det er imidlertid utviklet et nytt standardserum, E05, av OIE's referanselaboratorium for EBL i Tyskland, Friedrich-Loeffler-Institute, i samarbeid med laboratorier i UK og Polen. Dette serum er nå tilgjengelig fra Friedrich-Loeffler- Institute, og er inkludert som et akkreditert standardserum i OIE's (Verdens dyrehelseorganisasjon) diagnostiske manual (6 utgave, 2008). Rettsakten endrer direktiv 64/432/EØF (handelsdirektivet for storfe og svin), vedlegg D, kapittel II, slik at E1- og E4-serum blir erstattet med E05-serum som standardserum.  

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe (handelsforskriften for storfe), i vedlegg H, kapittel III, om laboratorietester. Utkast til endringsforskrift vil bli sendt på høring.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Veterinærinstituttet kjøper test-kit fra Svanova, Sverige. Svanova er en isosertifisert svensk firma som tilbyr en rekke produkter til diagnostisk bruk i forbindelse med smittsomme sjukdommer hos dyr. Regelverksendringen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/976/EF
Basis rettsaktnr.: 1964/0432/EØF
Celexnr.: 32009D0976

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2010
Frist returnering standardskjema: 02.02.2010
Dato returnert standardskjema: 19.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.02.2010
Høringsfrist: 19.05.2010
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen