Veterinære grensekontrollstasjoner-endring i liste

Kommisjonsvedtak 2009/870/EF av 27. november 2009 som endrer vedtak 2009/821/EF hva gjelder listen over grensekontrollstasjoner...

Commission Decision 2009/870/EC of 27 November 2009 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer vedtak 2009/821/EF hva gjelder listen over veterinære grensekontrollstasjoner i EU. En grensekontrollstasjon i Belgia utgår fra listen. For noen grensekontrollstasjoner i Belgia, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Portugal og Latvia gjøres det endringer som i hvilke produktkategorier de er godkjent for.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Endringene er sendt ut til orientering til de norske veterinære grensekontrollstasjonene den 18. november 2009.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/870/EF
Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF
Celexnr.: 32009D0870

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.12.2009
Frist returnering standardskjema: 22.01.2009
Dato returnert standardskjema: 19.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker