Biocider-register

Kommisjonsbeslutning 2010/296/EU av 21. mai 2010 om etablering av et register over biocidprodukter...

Commission Decision 2010/296/EU of 21 May 2010 on the establishment of a Register for Biocidal Products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.07.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2010/96/EU ble fastsatt 21. mai 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen den 2. desember 2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 130/2011.

Sammendrag av innhold

Biociddirektiv 98/8/EF innførte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på svært grundige vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse.

Ved Kommisjonsbeslutning 2010/296/EU etableres det et standardisert informasjonssystem på fellesskapsnivå i form av et register over biocidprodukter. Formålet med å etablere et slikt register er å gjøre det enklere for medlemsstatene å etterleve kravet om å forelegge opplysninger vedrørende gdkjenninger eller registrering av biocidholdige produkter, jf. artikkel 18(1) i biociddirektivet 98/8/EF. Av hensyn til harmonisering av presentasjon og tilgjengelighet av data bør alle medlemsstater benytte registeret til å innføre de opplysninger som kreves i hht artikkel 18(1) i direktiv 98/8/EF. Siden det standardiserte informasjonssystemet er under stadig utvikling, er det hensiktsmessig at bestemmelsene i Kommisjonsbeslutning 2010/296/EU finner anvendelse fra et senere tidspunkt.

Merknader

Biociddirektivet 98/8/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003, og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. biociddirektivet 98/8/EF er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.

Norge følger med på utviklingen av standardiseringen av informasjonsystemet og følger opp de aktuelle bestemmelsene. Norge deltar ellers aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2010/296/EU er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0296/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32010D0296

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2010
Frist returnering standardskjema: 22.07.2010
Dato returnert standardskjema: 17.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 130/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 02.07.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.09.2011

Lenker