Etablering av det europeiske GNSS-byrået

Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) om etablering av det europeiske GNSS-byrået, som erstatter Rådsforordning (EF) nr. 1321/2004 av 12. juli 2004 om opprettelse av strukturer for forvaltning av europeiske programmer for satellittbasert radionavigasjon og som endrer Europaparlaments- og rådsf...

Regulation (EU) setting up the European GNSS Agency, repealing Council Regulation (EC) No 1321/2004 on the establishment of structures for the management of European satellite navigation programmes and amending regulation (EC) No 683/2008...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.07.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.11.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Europakommisjonens forslag ble vedtatt med endringer ved Europaprlamentets førstegangsbehandling 16. juni 2010. Forordningen ble endelig vedtatt av Rådet og Europaparlamentet 22. september 2010 og publisert i Official Journal 20. oktober 2010.

Forordningen er EØS-relevant i kraft av Norges deltakelse i utbyggingsfasen av Galileo og EGNOS, som ble vedtatt av Stortinget 11. juni 2009 gjennom St. prp. nr. 54 (2008-2009) Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS (2008-2013). Forordningen ble vedtatt i EØS-komiteen 15. juni 2012, med ikrafttredelse fra 1. januar 2012.

Sammendrag av innhold
Forordningen etablerer et europeisk GNSS-byrå (European GNSS Agency), til erstatning for European GNSS Supervisory Authority, som ble etablert ved rådsforordning 1321/2004 EC. Forordningen erstatter rådsforordning 1321/2004 EC og endrer rådsforordning 683/2008 EC.

Merknader
Rådsforordning 1321/2004 EC og rådsforordning 683/2008 EC ble innlemmet i norsk lov ved Stortingets vedtak av 11. juni 2009 om å innlemme det europeiske satellittnavigasjonsprogrammet i EØS-avtalen. Parlaments- og rådsforordning 912/2010 innebærer endring av disse. 

Sakkyndige instansers merknader
St.prp. nr. 54 (2008-2009) er skrevet i samarbeid UD, FKD, JD, MD og SD, og deres innspill er innarbeidet i proposisjonen. I tillegg har Norsk Romsenter bistått med kvalitetssikring av teksten. Proposisjonen har også vært på høring blant de berørte departementer.

Vurdering

Norges deltakelse i GSA (GNSS Supervisory Authority) gjennom innlemmelse i EØS av rådsforordning 1321/2004 EC (og tillegget gjennom rådsforordning 1942/2006 EC) var en nødvendig og naturlig følge av Stortingets vedtak av 11. juni 2009 (St.prp.nr.54 (2008-2009)) om norsk deltakelse i det europeiske satellittnavigasjonsprogrammet og innlemmelse av dette i EØS-avtalen. Oppgavene til GSA ble justert i 2008 gjennom rådsforordning 683/2008 EC. Denne justeringen formaliseres ved at 1321/2004 (med tillegg 1942/2006) erstattes av en ny rettsakt, samtidig som GSA endrer navn til "European GNSS Agency".
 
For å fortsatt oppfylle Stortingets vedtak av 11. juni 2009 (Innst. S. nr. 258 (2008-2009)) er det nødvendig at den nye rettsakten innlemmes i EØS. Dette er en forutsetning for en videre fullverdig norsk deltakelse i utbyggingsfasen av det europeiske satellittnavigasjonsprogrammet. Endringen innebærer ingen nye økonomiske forpliktelser for Norge utover hva vi har forpliktet gjennom den foregående rettsakten.
 
Det anses å også være i EU (og medlemslandenes) interesse at den nye rettsakten også gjøres gjeldende for Norge gjennom EØS. Det forventes ikke motstand fra EU-siden.
 
Når den nye rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen (som tillegg i artikkel 1 til protokoll 31 i EØS-avtalen), er det viktig å sikre at  Norge gis samme rettigheter i det nye byrået som vi har i GSA, herunder spesielt:
- at Norge skal delta fullt i det nye byrået (... shall fully participate in the ....) (ref 1a)
- at Norge skal delta fullt, men uten stemmerett, i "the Administrative Board" og "the Security Accreditation Board" (ref 1c)
- at norske borgere skal kunne inneha stillinger i byrået (ref 1f).

Spørsmålet om inkorporering i norsk lov har vært drøftet med saksbehandler i Justisdepartementets lovavdeling. Det anses ikke som nødvendig å ta forodningen inn i norsk lovverk, ettersom den ligger under protokoll til EØS-avtalen (jf. EØS-avtalens art. 7). Dette er i samsvar med tidligere praksis for rettsakter under protokoll 31.

Konklusjon

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2009)0139
Rettsaktnr.: 912/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0912

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.10.2010
Frist returnering standardskjema: 01.12.2010
Dato returnert standardskjema: 18.01.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker