Forbudte fôrmidler

Kommisjonsforordning (EU) nr. 568/2010 av 29. juni 2010 om endring av vedlegg III til parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 når det gjelder forbudet mot å omsette og bruke proteinprodukter som stammer fra gjærsopp av Candida varianten dyrket på n-alkaner til fôringsformål ...

Commission Regulation (EU) No 568/2010 of 29 June 2010 amending Annex III to Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the prohibition to place on the market or use for animal nutritional purposes protein products obtained from yeasts of the Candida vari...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.07.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør følgende endringer i vedlegg III "Liste over fôrmidler som er forbudt eller har restriksjoner som fôrvarer" i merke- og omsetningsforordningen:

   Pkt 5 har fått tilføyd to fotnoter, markert med *: Alt avfall fra ulike faser i rensingen av by-, husholdnings- og industriavløpsvann* , uansett om dette bearbeides videre og uansett hvor det kommer fra"**

Fotnote * understreker at avfallsvann, "waste water", ikke refererer seg til prosessvann, "process water", dvs. vann fra adskilte ledninger i næringsmiddel- eller fôrvarevirksomheter. Vann som tilføres i disse ledningene skal være rent, friskt og sunt og av samme kvalitet som stilles til drikkevann til humant konsum, slik det går fram av direktiv 98/83/EF. I fiskeindustrien kan ledningsrørene tilføres rent sjøvann, som beskrevet i forordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene, (næringsmiddelhygieneforskriften).

Prosessvann kan bare benyttes til husdyr dersom det inneholder næringsmidler eller fôrmidler som er teknisk fri for vaskemidler, desinfeksjonsmidler eller andre produkter som ikke er godkjent i husdyrfôr.

Fotnote** presiserer at fast byhusholdningsavfall ikke referer seg til avfall fra storhusholdning, "catering waste", som er definert i forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktforordningen).

   I pkt 6, som inneholder listen over forbudte fôrmidler, føyes til et nytt punkt: "8. Proteinprodukter som stammer fra gjær av Candida-varianten dyrket på n-alkaner". Det medfører at disse produktene er forbudt å bruke som fôrvarer. Produktet ble forbudt som fôrmiddel ved Kommisjonsvedtak 85/382/EØF. Ved en vurdering av produktet den gangen ble det vist at enkelte stammer av Candida-gjær dyrket på n-alkaner kan være patogene og i noen tilfelle føre til hypersensitive reaksjoner, og dermed kan være en fare for folkehelse og dyrehelse. Det er ikke kommet ny dokumentasjon for produktet. Derfor opprettholdes forbudet nå, når de andre bioproteinene tas inn som ordinære fôrmidler i fôrmiddellista (jf. forordnnig (EU) nr. 242/2010). Produktet er oppført i lista over forbudete fôrmidler i merke- og omsetningsforordningen.

Merknader

Forordning EU nr. 568/2010 medfører endring i vedlegg III i merke- og omsetningsforskriften. Denne forskriften implementerer forordning (EF) nr. 767/2009, og den er nå ute på høring. I høringen er også forordning (EU) nr. 568/2010 tatt inn. Fotnotene er en presisering av allerede gjeldende regelverk.

Forbudet mot bruk av proteinprodukter som stammer fra gjær av Candida-varianten, dyrket på n-alkaner, er nå spesifisert. Andre gjæringsprodukter er tatt inn i fôrmiddelkatalogen, som "vanlige fôrmidler" i følge forordning (EU) nr. 242/2010, og disse trengs det ikke lenger søkes godkjenning for. Det gjelder ikke Candidavarianten dyrket på n-alkaner, som aldri har vært godkjent til bruk i fôr. For å unngå misforståelser, er disse tatt inn som et forbudt fôrmiddel.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vil ikke få konsekvenser for fôrindustrien eller Mattilsynet, da  bestemmelsene i rettsakten er en presisering av tilsvarende bestemmelser som gjelder i dag.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 568/2010
Basis rettsaktnr.: 767/2009
Celexnr.: 32010R0568

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2010
Frist returnering standardskjema: 27.07.2010
Dato returnert standardskjema: 02.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.08.2010
Høringsfrist: 25.10.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker