Krav til elektrisk sikkerhet i el-biler

Forslag til rådsavgjørelse om å gjøre UNECE-regulativ nr. 100 obligatorisk ved godkjenning av kjøretøy med hensyn til elektrisk sikkerhet...

Proposal for a COUNCIL DECISION on the compulsory application of Regulation No 100 of the United Nations Economic Commission for Europe for the approval of motor vehicles with regard to electric safety...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.11.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forslaget er til behandling i Rådet.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har foreslått å gjøre UNECE-regulativ nr. 100 obligatorisk ved EF-typegodkjenning, salg, ibruktagning og registrering av nye kjøretøy med tanke på elektrisk sikkerhet. UNECE-regulativ nr. 100 trådte i kraft 23. august 1996. Det foreslås å gjøre UNECE-regulativ nr. 100, 01-serien av endringer, obligatorisk ved EF-typegodkjenning av nye kjøretøy fra 1.1.2013, og ved registrering, salg og ibruktagning av nye kjøretøy fra 1.1.2014. Videre foreslås å gjøre UNECE-regulativ nr. 100, 00-serien av endringer obligatorisk ved EF-typegodkjenning av nye kjøretøy fra 1.1.2011, og ved registrering, salg og ibruktagning av nye kjøretøy fra 1.1.2012. Endringene gjelder blant annet en utvidelse av virkeområdet til regulativet, fra å kun gjelde elektrisk-drevne/batteridrevne kjøretøy til også å omfatte alle typer kjøretøy i gruppe M og N som er utstyrt med en elektrisk motor, slik som for eksempel hybridbiler og brenselcellebiler. Regulativet må på grunn av dette oppdateres på en rekke punkter når det gjelder de tekniske krav.

UNECE-regulativ nr. 100 stiller krav til konstruksjon og funksjonell sikkerhet for batterielektriske kjøretøy (elbiler). UNECE-regulativ nr. 100 , 00-serien av endringer ble sist oppdatert i 2002. UNECE-regulativ nr. 100 , 01-serien av endringer ble vedtatt i UNECE/WP29 (World Forum For the Harmonization of Vehicle Regulations) i mars 2010 og inneholder en rekke oppdateringer som følge av den tekniske utviklingen på området.

Merknader

Norge har tiltrådt UNECE-regulativ nr. 100 på avtalerettslig grunnlag, men regulativet er ikke implementert i kjøretøyforskriften. Det fremgår av artikkel 34 (1) i direktiv 2007/46/EF, det nye rammedirektivet for godkjenning av kjøretøy og tilhengere til kjøretøy, at typegodkjenning som skjer i henhold til UNECE-regulativer som EU har tiltrådt, og som fremgår av del I i vedlegg IV til direktiv 2007/46/EF, blir anerkjent som del av EF-typegodkjenningssystemet. En gjennomføring av dette direktivet i norsk rett vil reflektere dette, men det anses likevel nødvendig å ved forskriftsendring oppdatere vedleggene i direktiv 2007/46/EF med nye tekniske krav.

Forslaget vil ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med forskriftsendringer. Elbilprodusenten THINK er positiv til å gjøre UNECE-regulativ nr. 100 obligatorisk. Bilene fra THINK tilfredsstiller i dag de fleste kravene i regulativet, og det er kun mindre endringer som skal til for å tilfredsstille kravene fullt ut.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forslaget vil harmonisere kravene til godkjenning av batterielektriske kjøretøy i klassene M og N (bil) i EU/EØS-området, og vil på sikt kunne bidra til å øke utbredelsen av slike kjøretøy. Det vil føre til enklere markedstilgang i Europa for produsenter av el-kjøretøy, og dermed en mer forutsigbar situasjon for disse produsentene. Samtidig ivaretas trafikksikkerheten og den elektriske sikkerheten. I dag har EU ikke krav til sikkerhet for elektriske komponenter i elbiler. Dette har ført til at de forskjellige landene har hatt nasjonale godkjenningsordninger for slike kjøretøy med varierende grad av krav til sikkerhet. For elbilprodusenter gir dette en uoversiktlig situasjon hvor de må tilpasse seg de enkelte lands krav. For godkjenningsmyndighetene er det i dag vanskelig å vurdere godkjenning av elbiler som er typegodkjent eller enkeltgodkjent i andre EU/EØS-land, når det gjelder hvilken sikkerhetsstandard de er godkjent etter eller hvorvidt sikkerheten til de batterielektriske komponentene i det hele tatt er vurdert.

Forslaget omfatter ikke batterielektriske kjøretøy godkjent som firehjuls motorsykkel (for eksempel Kewet, Reva), elektriske motorsykler, mopeder, scootere etc. En stor del av kjøretøyene vi i dag kjenner som "elbil" er fremstilt og godkjent som firehjuls motorsykkel, nettopp for å omgå sikkerhetskravene som stilles til bil. Sikkerheten til slike kjøretøy vil ikke bli bedre som følge av dette forslaget.

I sammenheng med dette forslaget har det blitt utarbeidet mandat for standardiseringsorganisasjonene til å utarbeide standarder for lading av ladbare kjøretøy. Dette er nødvendig for å sikre interoperabilitet for ladepunkter og kjøretøy.

Forslaget er relevant etter EØS-avtalen og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2010)280
Basis rettsaktnr.: 2007/46/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen