REACH/Vedl.II

Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 av 20. mai 2010 om endring av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2009 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH)...

Commission Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.07.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 ble vedtatt 20. mai 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juni 2012 ved EØS-komitebeslutning nr. 106/2012.

Sammendrag av innhold

Vedlegg II til REACH gir detaljerte krav til innholdet i sikkerhetsdatabladet. Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 er vedlegg II til REACH revidert. Forordning (EU) nr. 453/2010 ble vedtatt i EU 20. mai 2010 og trådte i kraft 20. juni 2010. Bestemmelsene gjelder fra 1. desember 2010.

En av de mest sentrale endringene er at kravene til innholdet i sikkerhetsdatablad er bedre presisert i revidert REACH vedlegg II. En annen viktig endring er at merkingen av kjemikaliene er mer fremtredende på sikkerhetsdatabladene. Kravene til opplysninger om helseeffekter er dessuten mer omfattende og rettes mot bedriftshelsetjenesten og helsepersonell.

REACH vedlegg II er også revidert på grunn av det nye regelverket om klassifisering og merking av kjemikalier - forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). CLP trådte i kraft i EU 20. januar 2009. CLP om klassifisering og merking av stoffer gjelder fra 1. desember 2010, mens stoffblandinger skal klassifiseres og merkes i henhold til CLP fra 1. juni 2015. Forordning (EU) nr. 453/2020- som reviderer REACH vedlegg II - inneholder overgangsordninger som tar hensyn til disse fristene, samt til overgangsbestemmelser i CLP.

Merknader

Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten. REACH er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 medfører behov for endringer i den eksisterende norske REACH-forskrift.

De nye kravene til sikkerhetsdatablad innebærer at alle eksisterende sikkerhetsdatablad må revideres og oppdateres i henhold til de nye kravene og erstattes av nye. De fleste av de som har plikt til å levere sikkerhetsdatablad velger å engasjere et konsulentfirma til å gjøre denne oppgaven. Det legges videre til grunn at merkostnadene for norske importører og leverandører som følge av at det må skaffes mer informasjon i forhold til helsemessige aspekter i forordningen, oversettelse og omstrukturering av sikkerhetsdatabladene er inkludert i den prisen som er beregnet pr. sikkerhetsdatablad. Kostnaden ved revisjon av allerede eksisterende datablad er etter konsultasjon med bransjen anslått til å være gjennomsnitt 1500 kroner pr. datablad.

Basert på tidligere kostnadsberegninger for revisjon av forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (2002) er det anslått at antall datablader i dag vil være av størrelsesorden 30 - 35 000, fordelt på ca 1200 leverandører. Ved en pris på 1500 kr per datablad vil kostnadene totalt utgjøre om lag 50 millioner kroner for alle norske virksomheter. Disse kostnadene vil være en engangskostnad og komme i forbindelse med endringen i 2010.

Som en direkte konsekvens av at sikkerhetsdatabladene skal være bedre strukturert og inneholde mer informasjon om helsemessige aspekter og bedre informasjon for helsepersonell, vil de nye kravene legge til rette for en bedre forebygging av helseskader og ulykke ved en eventuell eksponering for stoffene og stoffblandingene. Det vil også være enklere å oppbevare og avfallsbehandle stoffene og stoffblandingene riktig. Dette vil føre til at arbeidsgiver og bruker vil få bedre forutsetninger for å iverksette tiltak for å sikre helse, miljø og sikkerhet. Dette vil kunne gi positive samfunnsøkonomiske virkninger på grunn av mindre sykdom, skader og dødsfall, og redusert risiko for miljøskade.

Norsk gjennomføring av forordning (EU) nr. 453/2010 innebærer at norske leverandører av stoffer og stoffblandinger stilles overfor samme krav som leverandører i EU når det gjelder arten og omfanget av denne type informasjon til kjøpere av farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk. Norske virksomheter vil dermed være i samme situasjon som sine europeiske konkurrenter og det legges til grunn ikke at det skjer noen endring i konkurransesituasjonen. Ved å gjennomføre EUs krav i det norske regelverket får samtidig norske bedrifter adgang til de europeiske markedene, noe som er svært viktig for berørt norske industri.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 behandles av Spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten ansett som EØS-relevant og akseptabel.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med gjennomføring og oppfølging av REACH-regelverket, herunder komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med faglige innspill. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell/berørt industri.

Forslag til gjennomføring av forordning (EU) nr. 453/2010 om endring av REACH vedlegg II ble i samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Petroleumstilsynet og Klima- og forurensningstilsynet sendt på høring (6. juli 2010) med frist 15. september 2010. Høringsdokumentene ble lagt ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0453/2010
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32010R0453

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2010
Frist returnering standardskjema: 22.07.2010
Dato returnert standardskjema: 17.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 106/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.07.2010
Høringsfrist: 15.09.2010
Frist for gjennomføring: 16.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker