SCCP

Kommisjonsbeslutning 2010/226/EU av 20. april 2010 om gjenundersøkelse av bestemmelser om kortkjedede klorparafiner som er oppført i vedlegg XVII til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006...

Commission Decision 2010/226/EU of 20 April 2010 on re-examination of the restriction concerning short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) listed in Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2010/226/EU ble vedtatt 20. april 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. april 2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 31/2011.

Sammendrag av innhold

Nederland foreslo i brev av 4. juni 2009 at restriksjonene vedrørende kortkjedede klorparafiner (SCCP) som er anført i punkt 42 i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, skal undersøkes på nytt. Nederland anfører at disse stoffene innebærer en risiko for miljøet, særskilt når de inngår i varer, som for eksempel gummivarer, byggematerialer (fugemasse), tekstiler og varer som er behandlet med maling eller belegg, på grunn av fordampning, lekkasje og erosjon i løpet disse varenes livssyklus.

I det siste tillegget til EU-risikovurderingsrapporten som er utarbeidet i henhold til Rådsforordning (EØF) nr. 793/93 konkluderes det med at SCCP oppfyller kriteriene for et persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) stoff, og ytterligere miljørisiko forbundet med baksidebehandling av tekstiler og blanding/forarbeiding av gummi. På grunn av PBT-egenskapene ble SCCP identifisert som "substances of very high concern" (SVHC) og inkludert på kandidatlisten i samsvar med artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH.

Ved Kommisjonsbeslutning 2007/395/EF* fikk Nederland videreføre sine nasjonale bestemmelser for SCCP der hvor de var strengere enn reguleringene av SCCP i direktiv 76/769/EØF.

SCCP er foreslått inkludert i POPs-protokollen under LRTAP (Long-range transboundary air pollution/UNECE) så vel som i Stockholmkonvensjonen for POPs (persistente organiske miljøgifter). Siden SCCP foreløpig ikke er inkludert i disse, er det passende å initiere en reeksaminasjon av restriksjonene for SCCP i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH.

I henhold til artikkel 64(9) i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH skal Nederland utarbeide et Annex XV dossier for SCCP.

Ved Kommisjonsbeslutning 2010/226/EU er det vedtatt at restriksjonene i tilknytning til SCCP i punkt 42 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH skal reeksamineres i samsvar med prosedyrene i artikkel 69 i REACH-forordningen.

Merknader

Forordning (EF) nr. 1907/2006 er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten. SCCP er regulert gjennom bestemmelser i den norske produktforskriften. Denne kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre behov for endringer i de eksisterende bestemmelsene i produktforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2010/226/EU behandles i spesialutvalget for handelsforenkling og anses som EØS-relevant og akseptabel.

Det er positivt at restriksjonene av SCCP skal vurderes på nytt med sikte på en strengere og forbedret regulering av SCCP. Norge deltar aktivt i arbeidet i tilknytning til REACH-regelverket og er i kontakt med berørte parter.

*Kommisjonsbeslutning 2007/395/EF er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 156/2007 av 7. desember 2007.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0226/EF
Basis rettsaktnr.: 1907/2006/EF
Celexnr.: 32010D0226

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2010
Frist returnering standardskjema: 14.06.2010
Dato returnert standardskjema: 17.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 031/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.04.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen