Ekspertgruppe Utsendingsdirektivet

Opprettelse av ekspertgruppe på utsending av arbeidstakere - Utsendingsdirektivet...

Commission decision of 19 December 2008 setting up the Committee of Experts on Posting of Workers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.06.2010

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EU-kommisjonen fattet formell beslutning om å opprette ekspertgruppen 19 desember 2009.

Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonen har opprettet en ekspertgruppe som skal behandle spørsmål knyttet til implementeringen av direktiv 96/71/EC om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting. Arbeidsdepartementet har deltatt i en uformell ekspertgruppe siden 2006, men gruppen har nå blitt formalisert gjennom Kommisjonens beslutning 19. desember 2009.

Ekspertgruppen ledes av Kommisjonen og består av representanter fra alle EU-landene, og arbeidslivets parter på europeisk nivå deltar også på møtene. Norge v/ Arbeidsdepartementet deltar som EFTA-land med to observatører i gruppens møter. Arbeidstilsynet er representert i en undergruppe som arbeider med metoder for å utveksle informasjon om de krav som stilles til lønns- og arbeidsvilkår i de enkelte land i medhold av utsendingsdirektivet.

Gruppen skal blant annet helpe statene til å identifisere og fremme utveksling av erfaringer og god praksis knyttet til direktivet, fremme utveksling av relevant informasjon, undersøke spørsmål og utfordringer knyttet til implementering og iverksettelse av direktivet, undersøke hvordan informasjonsutveksling best kan skje teknisk sett, undersøke hvordan man kan få bedre håndheving av arbeidstakernes rettigheter etter direktivet mv.

Departementet holder partene i arbeidslivet oppdatert om arbeidet i gruppen ved jevnlige møter i tilknytning til møtene i ekspertgruppen.

Vurdering

Arbeidsgruppen vurderes som nyttig, både for å få oppdatert informasjon knyttet fortolkning av utsendingsdirketivet og utviklingen på området, og for å bedre samarbeidet om utveksling av informasjon om lønns- og arbeidsvilkår og reglene som gjelder for utsending i EU-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0017/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008D0017

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2009
Frist returnering standardskjema: 24.02.2009
Dato returnert standardskjema: 14.09.2009
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker