Endring (2010) av grensekryssforordningen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 413/2010 av 12. mai 2010 som endrer vedleggene III, IV og V til Råds- og parlamentsforordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende transport av avfall, for å ta hensyn til endringer vedtatt ved OECD rådsbeslutning C(2008) 156...

COMMISSION REGULATION (EU) No 413/2010 of 12 May 2010 amending Annexes III, IV and V to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste so as to take account of changes adopted by OECD Council Decision C(2008) 156...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2010

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø høsten 2010.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2012.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende avfallstransporter som er implementert i norsk rett i avfallsforskriften kapittel 13. Det gjøres endringer i vedlegg III, vedlegg IV og vedlegg V til forordning (EF) nr. 1013/2006.

Vedlegg III inneholder liste over avfall underlagt de generelle opplysningskravene i artikkel 18 («grønnlistet avfall»).

Del I av vedlegg III er oppdatert med følgende:
(c) Basel inngang B1030 skal lyde: "Rester som inneholder varmebestandige metaller".

Vedlegg IV inneholder liste over avfall underlagt framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding og tillatelse (avfall på «oransje liste»).

I Del II av vedlegg IV er inngang AA010 erstattet med følgende:
"AA010 261900 Dross, glødeskall og annet avfall fra jern og stål industri"

Vedlegg V inneholder avfall som er underlagt eksportforbudet i artikkel 36.

I liste B i del III av vedlegg V er inngang AA010 erstattet med følgende:
"AA010 261900 Dross, glødeskall og annet avfall fra jern og stål industri"

Merknader

Kommisjonsforordning (EU) nr. 413/2010 er gitt med hjemmel i TEUF art. 175.

Rettsakten har sin opprinnelse i en endring av OECDs regelverk for grensekryssende transport av avfall. Norge har dermed i utgangspunktet påvirkningsmulighet i to omganger, først gjennom arbeidet i OECD og deretter i EU. I slike tilfeller skal det imidlertid mye til for at EU ikke gjennomfører et regelverk de (og Norge) har deltatt i utarbeidelsen av i OECD. Norge er uansett bundet av endringer i OECD-regelverket.

Endringene anses som som marginale, og er vurdert å ikke ha nevneverdig konsekvenser, verken økonomisk eller administrativt.

Endringene er av teknisk art og anses uproblematiske i forhold til norsk miljøpolitikk. Endringene kan heller ikke ventes å ha konsekvenser av betydning for aktører innen grensekryssende transport av avfall.

Rettsakten vil gjennomføres i norsk rett i avfallsforskriften som en del av forordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende transport av avfall (transportforordningen). Det anses ikke nødvendig med høring. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø høsten 2010. Det innkom ingen merknader fra utvalgets medlemmer.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0413/2010
Basis rettsaktnr.: 1013/2006
Celexnr.: 32010R0413

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.06.2010
Frist returnering standardskjema: 19.07.2010
Dato returnert standardskjema: 17.09.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 097/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker