Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 515/2010 av 15. juni 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1137/2007 om bruk av fôrtilsetningsstoffet Bacillus subtilis (O35) i fôr som inneholder lasalocid natrium, maduramycin ammonium, monensin natrium, narasin, salinomycin natrium eller semduramycin natrium...

Commission Regulation (EU) No 515/2010 of 15 June 2010 amending Regulation (EC) No 1137/2007 as regards the use of the feed additive Bacillus subtilis (O35) in feed containing lasalocid natrium, maduramycin ammonium, monensin natrium, narasin, salinomycin natrium and semduramycin natrium...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.06.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer godkjenningen av et mikroorganismepreparat, etter søknad fra firmaet Chr. Hansen A/S. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1821. Det er allerede godkjent til bruk i slaktekyllingfôr fram til 22. oktober 2017. Det ble nå søkt om at preparatet godkjennes til bruk i fôrblandinger til slaktekylling, som inneholder visse koksidiostatika. Dokumentasjon på slik bruk er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. De har akseptert det omsøkte bruksområdet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Det er også angitt analysemetode for preparatet. Den endrede godkjenningen av bruksområdet har varighet fram til 22. oktober 2017, som den tidligere. Godkjenningen omfatter bruk av Bacillus subtilis (O35) brukt i fôrblandinger til slaktekylling tilsatt et hvert av de koksidiostatika som er godkjent i EU. Den omfatter derfor også for Norge alle fem koksidiostatika som er godkjent her til lands (lasalocid natrium, maduramycin ammonim, monensin natrium, narasin og salinomycin natrium).

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. 

Tilsetning av et mikroorganismepreparat til slaktekyllingfôr vil bedre miljøet i tarmen og kunne øke fôrutnyttelsen. Siden det tilsettes koksidiostatika i mange fôrblandinger til slaktekylling, er det nå mulig å benytte et mikroorganismepreparat som tilsetningsstoff i de samme fôrblandingene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevenat og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 515/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0515

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2010
Frist returnering standardskjema: 08.07.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2010
Høringsfrist: 15.10.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker