Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 516/2010 av 15. juni 2010 om permanent godkjenning av et fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EU) No 516/2010 of 15 June 2010 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.06.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir permanent godkjenning til et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôr til verpehøner. Preparatet er tidligere gitt permanent godkjenning til bruk i fôr til slaktekylling og slaktekalkun og foreløpig godkjenning til bruk i verpehønefôr. Disse godkjenningene er gitt i samsvar med direktiv 70/524/EØF. Forordning (EF) nr. 1831/2003, tilsetningsstoff-forordningen, har overgangsordninger for produkter som er godkjent etter det tidligere direktivet, og betingelsene i dette er også gjeldende her.

Enzympreparatet består av endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Aspergillis aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanase produsert av Tricoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylase produsert av Bacillus amyloliquefaciens (DSM) 9553) og endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842). European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert tilleggsinformasjon om preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Preparatet har fått permanent godkjenning og er klassifisert i gruppen Enzymer. Det er angitt anbefalt innhold av de ulike enzymene i preparatet pr. kg. fullfôr til verpehøner. Preparatet skal benyttes i fôrblandinger med høyt innhold av betaglukaner og arabinoksylaner, dvs. fôr med innhold av 30-50 % hvete.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsa, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôvarer. Endringen foretas i vedlegg I i forskriften. Siden preparatet allerede har foreløpig godkjenning, og det ikke er foretatt endringer i sammensetning eller bruksområde, får rettsakten minimale praktiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 516/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0516

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2010
Frist returnering standardskjema: 08.07.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2010
Høringsfrist: 15.10.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker