Kommisjonsforordning (EU) nr. 357/2010 av 23. april 2010 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 som fastsetter detaljerte gjennomføringsbestemmelser i tilknytning til de felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart...

Kommisjonsforordning (EU) nr. 357/2010 av 23. april 2010 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 som fastsetter detaljerte gjennomføringsbestemmelser i tilknytning til de felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart...

Commission Regulation (EU) No 357/2010 of 23 April 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detalied measures for the implementation of the common basic standards on aviation security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.07.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) nr. 357/2010 ble vedtatt 23. april 2010 og forordningen trådte i kraft i EU 29. april 2010. Når forordningen er inntatt i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i norsk rett ved forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL Sec 1-1). Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 357/2010 av 23. april 2010 endrer forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 som fastsetter detaljerte gjennomføringsbestemmelser i tilknytning til de felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Forordning (EU) nr. 357/2010 omhandler securityprosedyrer for leveranse av væske, spraybokser og gele samt forseglbare poser som skal selges på flyside.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Forordning (EU) nr. 357/2010 anses EØS-relevant og Luftfartstilsynet anbefaler at forordningen tas inn i EØS-avtalen.

Vurdering

Forordning (EF) nr. 820/2008 av 8. august 2008 inneholdt securityprosedyrer for leveranser av væske og forseglbare poser til flyside, men denne forordningen ble opphevet 29. april 2010. Fordning (EU) nr. 185/2010 erstatter forordning (EF) nr. 820/2008, men inneholder ikke securityprosedyrer for leveranser av væske og forseglbare poser. For å beskytte sivil luftfart mot anslag mot sikkerheten, anses det viktig at securityprosedyrer for leveranser av væske, spraybokser og gele samt forseglbare poser som skal selges på flyside, blir opprettholdt. Av den grunn har Kommisjonen vedtatt forordning (EU) nr. 357/2010 slik at nevnte securityprosedyrer nå er en del av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EU) nr. 185/2010.

Konklusjon

Samferdselsdepartementet støtter Luftfartstilsynets vurdering, følgelig ansees rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 357/2010
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32010R0357

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.04.2010
Frist returnering standardskjema: 12.05.2010
Dato returnert standardskjema: 09.07.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.07.2010
Høringsfrist: 01.10.2010
Frist for gjennomføring: 12.02.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.03.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.03.2011

Lenker

Til toppen