EØS-notatbasen

Vin

Kommisjonsforordning (EF) nr. 607/2009 av 14. juli 2009 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser under rådsforordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt gjelder beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vi...

Commission Regulation (EC) No 607/2009 of 14 July 2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector pr...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.06.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.01.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Se vedlegg 1, 2 og 3 til EØS-notatet om forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin) for en fremstilling av bakgrunnen for EUs revisjon av regelverket innen vinsektoren og landbrukspolitikken for øvrig og for en gjennomgang av hvilke forutsetninger Mattilsynet har lagt til grunn for skriving av EØS-notatene om de nye rettsaktene om vin, herunder eventuelle behov for tilpasningstekster med videre. Dette EØS-notatet må leses i sammenheng med EØS-notatene om EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin, og de tre andre nye forordningene som inneholder de ulike gjennomføringsbestemmelsene om vin (forordningene (EF) nr. 555/2008, 436/2009 og 606/2009).Sammendrag av innholdForordningen inneholder gjennomføringsbestemmelser under EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin, for så vidt gjelder beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren. Vi viser til EØS-notatet om EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin, for en fremstilling av hovedinnholdet i basisbestemmelsene innen disse områdene, og mener at det ikke er nødvendig å gå nærmere inn på det detaljerte innholdet i gjennomføringsbestemmelsene i denne sammenheng. Forordningen opphever og erstatter i artikkel 74 de gamle gjennomføringsbestemmelsene under forordning (EF) nr. 1493/1999 (EUs gamle felles markedsordning for vin) om tilsvarende temaer. Det dreier seg om forordningene (EF) nr. 1607/2000 om kvalitetsvin fra bestemte vindyrkingsområder og 753/2002 om beskrivelse av, betegnelse på, presentasjon av og beskyttelse av visse vinprodukter. MerknaderRettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin (vinforskriften) §§ 3 og 7, slik at det henvises til de nye gjennomføringsbestemmelsene i stedet for de gamle gjennomføringsbestemmelsene med tilhørende endringer.Økonomiske, administrative og andre konsekvenser: De største endringene i de nye vinforordsningene sammenlignet med de gamle forordningene, gjelder områder som per i dag ikke er gjort til en del av protokoll 47 til EØS-avtalen. Hovedinnholdet i bestemmelsene om vin som per i dag er gjort til en del av protokoll 47 videreføres i stor grad i de nye forordningene. Mattilsynet legger derfor i utgangspunktet til grunn at de nye forordningene ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndighetene sammenlinget med dagens rettstilstand. I denne vurderingen har vi også tatt i betraktning at Norge ikke har egen drue- og vinproduksjon av betydning. Arcus er per i dag den eneste virksomheten som blander og tapper vin på flasker og kartonger i Norge. Ellers er det bare "ferdigpakket" vin som tas inn til Norge. For Arcus er det derfor spesielt viktig at de bestemmelsene i EUs regelverk, som angår denne virksomheten som de utøver og de produkter som de omsetter, blir gjort til en del av protokoll 47 i EØS-avtalen. Tilsvarende gjelder også for andre virksomheter som driver handel med "ferdigpakket" vin i Norge. Sakkyndige instansers merknaderRettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Alle basisbestemmelsene i forordningen om EUs gamle felles markedsordning for vin (1493/1999), som regulerer tilsvarende forhold som er omfattet av denne forordningen (607/2009) er per i dag tatt inn i tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen. Det er også de gamle gjennomføringsbestemmelsene om disse forholdene. Derfor er det også foreslått å ta de tilsvarende basisbestemmelsene om vin i forordningen om EUs felles markedsordning, inn i tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen.

Under henvisning til forutsetningene som fremgår av vedlegg 1 til EØS-notatet om EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin, legges det i utgangspunktet derfor til grunn at også alle bestemmelsene i denne nye forordningen (607/2009) skal tas inn i avtaleverket.

Det legges til grunn at bestemmelser som helt eller delvis regulerer EUs handel med tredjeland (eksport, import og krav til tredjelandsvin) automatisk ikke kommer til anvendelse for EØS/EFTA-statene som en følge av sektortilpasningene innledningsvis i protokoll 47 med mindre noe annet avtales særskilt i nye tilpasningstekster.

Artikkel 65 nr. 1 inneholder en henvisning til vedlegg V i forordning (EF) nr. 1898/2006. Forordning (EF) nr. 1898/2006 inneholder gjennomføringsbestemmelser under forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttede betegnelser for næringsmidler, og er som kjent ikke en del av EØS-avtalen. I dette tilfellet bør det legges til grunn en fleksibel praksis der det gjennom tolkning tas hensyn til denne henvisningen, ettersom innholdet i bestemmelsen som det henvises til er nødvendig for å gi EØS-regelverket et reelt og fornuftig innhold. En slik fleksibel tilnærming er i dette tilfellet mer hensiktsmessig enn for eksempel å vedta en konkret tilpasningstekst som sier at henvisningen skal gjelde så langt den rekker.

Konklusjon:

Rettsakten ansees EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0607/2009
Basis rettsaktnr.: 0479/2008
Celexnr.: 32009R0607

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.07.2009
Frist returnering standardskjema: 07.09.2009
Dato returnert standardskjema: 31.01.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.04.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: