Bestrålingsanlegg tredjestater

Kommisjonsvedtak 2010/172/EU av 22. mars 2010 om endring av vedtak 2002/840/EF når det gjelder listen over godkjente bestrålingsanlegg i tredjestater...

Commission Decision 2010/172/EU of 22 March 2010 amending Decision 2002/840/EC as regards the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 22. mars 2010 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en godkjenning av tre bestrålingsanlegg i India. I følge direktiv 1999/2/EF kan bestrålte næringsmidler bare importeres fra tredjestater når de er behandlet ved et bestrålingsanlegg godkjent av EU. En liste over slike godkjente anlegg er etablert gjennom kommisjonsvedtak 2002/840/EF. Kommisjonen har mottatt søknader om godkjenning av tre bestrålingsanlegg fra myndighetene i India. De aktuelle anleggene er inspisert av eksperter i Europakommisjonen og funnet å være i overensstemmelse med kravene i direktiv 1999/2/EF. Forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling gjennomfører direktivene 1999/2/EF og 1999/3/EF. De nylig godkjente bestrålingsanleggene i India føres opp på Mattilsynets offisielle liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjestater.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. 

Rettsakten er et vedtak som ikke medfører behov for regelverksendring. Forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling § 9 slår fast at bestrålte næringsmidler bare kan importeres fra tredjestater dersom "de er behandlet på et bestrålingsanlegg som er godkjent av Fellesskapet, og som er oppført på den offisielle listen over godkjente bestrålingsanlegg". Mattilsynets liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjestater foreligger ikke som et vedlegg til forskriften. Den finnes på Mattilsynets hjemmesider www.mattilsynet.no og oppdateres ved endringer i vedtak 2002/840/EF.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/172/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/840/EF
Celexnr.: 32010D0172

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2010
Frist returnering standardskjema: 05.05.2010
Dato returnert standardskjema: 02.07.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen