Fiskesykdommer - Godkjente nasjonale tiltak

Kommisjonsvedtak 2010/221/EU av 15. april 2010 om godkjenning av nasjonale tiltak for å begrense skadevirkningen av visse sykdommer hos akvakulturdyr og ville akvatiske dyr i henhold til artikkel 43 i Rådsdirektiv 2006/88/EF...

Commission Decision 2010/221/EU of 15 April 2010 approving national measures for limiting the impact of certain diseases in aquaculture animals and wild aquatic animals in accordance with Article 43 of Council Directive 2006/88/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter områder som har fristatus (Vedlegg I) eller godkjent program (Vedlegg II) og godkjente nasjonale tiltak for nasjonale sykdommer i henhold til Rådsdirektiv 2006/88/EF (fiskehelsedirektivet) artikkel 43. Per dags dato er det gitt slike godkjenninger for Vårviremi hos karpe (SVC), Bakteriell nyresyke (BKD), Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) og Gyrodactylus salaris

Rettsakten viderefører tidligere vedtak om såkalte tilleggsgarantier som var gitt i Kommisjonsvedtak 2004/453/EF i henhold til det gamle direktivet (Rådsdirektiv 91/67/EF), men er nå tilpasset fiskehelsedirektivets artikkel 43. Rettsakten medfører ikke materielle endringer.

Ved omsetning og import av akvakulturdyr inn til områder med godkjente nasjonale tiltak må forsendelsen enten komme fra område som er erkært fritt, eller område som har gjennomført målrettet overvåkning for relevant sykdom. Med hensyn til G. salaris godtas også forsendelser av desinfisert rogn og forsendelser av fisk fra kystområder hvor sjøvannet har en saltholdighet på over 25 promille.

Rettakten opphever vedtak 2004/453/EF. I en overgangsperiode frem til 31. juli 2010 kan sertifikatene som er gitt i vedtak 2004/453/EF likevel benyttes. 

Merknader

Rettsakten medfører behov for endring av forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings- og sykdomsforskriften) § 13 og vedlegg 4. Status for områder i Norge fremgår av omsetnings- og sykdomsforskriften vedlegg 5. Deler av Norge har fristatus for G. salaris.Rettsakten medfører ikke materielle endringer. Endring av forskriften planlegges hørt samtidig med endring av forskrift som gjennomfører forordning (EU) nr. 346/2010.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten anses å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til bransjen for informasjon og uttalelse.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 221/2010/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/88/EF
Celexnr.: 32010D0221

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.04.2010
Frist returnering standardskjema: 04.06.2010
Dato returnert standardskjema: 30.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.06.2010
Høringsfrist: 15.09.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen