Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 som fastsetter detaljerte gjennomføringsbestemmelser i tilknytning til de felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart...

Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 som fastsetter detaljerte gjennomføringsbestemmelser i tilknytning til de felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart...

Commission Regulation (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.07.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) nr. 185/2010 ble vedtatt i EU 4. mars 2010, og trådte i kraft i EU 29. april 2010. Når forordningen er inntatt i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i norsk rett ved forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL Sec 1-1). Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 er gitt med hjemmel artikkel 4 nr. 3 i Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002. Forordning (EF) nr. 185/2010 inneholder den offentlige delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene for beskyttelse av sivil luftfart mot ulovlige handlinger som utgjør en risiko for sikkerheten luftfarten. 

I tillegg er Kommisjonsbeslutning 2010/774/EU, samt Kommisjonsbeslutning 2010/2604/EU som endrer førstnevnte beslutning, gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 300/2008. Beslutningen inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene. Vedlegget til beslutningen er konfidensielt og vil ikke bli publisert.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Forordning (EU) nr. 185/2010 anses EØS-relevant, og Luftfartstilsynet anbefaler at forordningen tas inn i EØS-avtalen.

Vurdering

Forordning (EU) nr. 185/2010 er i hovedsak en revisjon av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene som tidligere er gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart.

Forordning (EU) nr. 185/2010 gir de detaljerte gjennomføringsbestemmelser som nevnt i forordning (EF) nr. 300/2008 artikkel 4 nr. 3. Forordningen inneholder blant annet krav til metoder som skal benyttes for å ivareta sikkerheten i luftfarten, herunder bestemmelser om adgangskontroll, beskyttelse av luftfartøy, sikkerhetskontroll av passasjerer og bagasje, liste over forbudte gjenstander, bestemmelser om frakt og post, krav til opplæring av sikkerhetspersonell, krav til teknisk utstyr mv. 

De detaljerte bestemmelsene er tatt inn i et vedlegg til forordningen og vedlegget inneholder tolv tematiske kapitler. Kapitlene er som følger, og gjengis på engelsk da det per i dag ikke foreligger noen norsk oversettelse av rettsakten:

Kapittel 1 Airport security

Kapittel 2 Demarcated areas of airports

Kapittel 3 Aircraft security

Kapittel 4 Passengers and cabin baggage

Kapittel 5 Hold baggage

Kapittel 6 Cargo and mail

Kapittel 7 Air carrier mail and air carrier materials

Kapittel 8 In-flight supplies

Kapittel 9 Airport supplies

Kapittel 10 In-flight security measures

Kapittel 11 Staff recruitment and training

Kapittel 12 Security equipment

Konklusjon

Samferdelsdepartementet støtter Luftfartstilsynets vurdering, følgelig ansees rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 185/2010
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32010R0185

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.03.2010
Frist returnering standardskjema: 19.03.2010
Dato returnert standardskjema: 18.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.07.2010
Høringsfrist: 01.10.2010
Frist for gjennomføring: 12.02.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.03.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.03.2011

Lenker