Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mikrobiologiske kriterier næringsmidler-endring

Kommisjonsforordning (EU) nr. 365/2010 av 28. april 2010 om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler når det gjelder enterobakterier i pasteurisert melk og andre pasteuriserte flytende meieriprodukter og Listeria monocytogenes i konsumsalt...

Commission Regulation (EU) No 365/2010 of 28 April 2010 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs as regards Enterobacteriaceae in pasteurised milk and other pasteurised liquid dairy products and Listeria monocytogenes in food grade salt...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 20. mai 2010, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 365/2010 endrer forordning (EF) nr. 2073/2005.

Forordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler omhandler prøvingen som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal foreta. Forordningen er gjennomført i forskrift 22.desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene § 2.

Forordning (EU) nr. 365/2010 endrer de gjeldende mikrobiologiske kriterier for næringsmidler på følgende punkter: 

I Kapittel 1:Kriterier for næringsmiddeltrygghet endres følgende punkter:

1.5 Kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt fra fjørfe som er beregnet på å spises kokt eller stekt.

1.9 Kjøttprodukter fra fjørfe som er beregnet på å spises kokt eller stekt.
Overgangstidene som var oppgitt under de respektive grenseverdiene, er nå fjernet permanent for de to nevnte næringsmiddelkategoriene. Fravær av Salmonella i 25 gram er kravet for alle EØS-stater og tredjestater fra 1. januar 2010. Dette har vært planlagt og kommunisert over lengre tid. Dette er gjort for å klargjøre for brukerne at overgangstidene er slutt.

1.24 Morsmelkerstatning i pulverform og næringsmidler til spesielle medisinske formål i pulverform, beregnet på spedbarn under seks måneder.
Enterobacter sakazaki er satt i parentes og Cronobacter spp. ført opp under mikroorganismer man skal teste for. Grunnen er at nyere medisinsk nomenklatur har gitt denne bakterien nytt navn.

Fotnote 4 angir: Regelmessig prøving mot kriteriet (for Listeria monocytogenes i 1.3) er under normale omstendigheter ikke hensiktsmessig ved følgende spiseferdige næringsmidler:
Konsumsalt skal føres opp på denne listen over unntak fra prøvingen som driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal foreta. Nyere vitenskapelig dokumentasjon viser at Listeria monocytogenes ikke vokser i dette næringsmidlet. Testing er derfor ikke er nødvendig.

I Kapittel 2 Hygienekriterier for prosessen, endres følgende punkter:

2.2.1 Pasteurisert melk og andre pasteuriserte flytende melkeprodukter.
Man har satt en ny grenseverdi for Enterobakterier og referansemetoden er endret. ISO metode ISO-21528-1 er erstattet med ISO-21528-2, da den gamle var uhensiktsmessig og tok lang tid å utføre. Den nye referansemetoden er mer sensitiv enn den tidligere. Derfor er også kriteriet endret: Grenseverdien er satt høyere, og er nå 10 kde (kolonidannende enheter)/ml.

Fotnote 2: Skal nå gjelde også for 2.2.1. Dette for å få en enhetlig tilnærming i hele næringsmiddelgruppen 2.2 Melk og melkeprodukter.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) som er en del av hygienepakken.

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten skal også hjemles i vedlegg I, kapittel I (veterinære forhold), men av tekniske årsaker får vi ikke registrert inn to hjemler tidligere i dette notatet. Rettsakten hjemles også i vedlegg I, kapittel I, underkapitel 6 om nasjonale referanselaboratorier etc.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0365/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0365

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.04.2010
Frist returnering standardskjema: 11.06.2010
Dato returnert standardskjema: 02.07.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2010
Høringsfrist: 30.08.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen