EØS-notatbasen

Nasjonale tiltak akvakulturdyr - sertifikater

Kommisjonsforordning (EU) nr. 346/2010 av 15. april 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1251/2008 hva gjelder krav ved omsetning og import av forsendelser av akvakulturdyr som skal til land eller områder av land som har nasjonale tiltak godkjent i henhold til Kommisjonsvedtak 2010/221/EU ...

Commission Regulation (EU) No 346/2010 of 15 April 2010 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the placing on the market and import requirements for consignments of aquaculture animals intended for Member States or parts thereof with national measures approved by Decision 2010/221/EU...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer sertifikatene som er gitt i forordning (EF) nr. 1251/2008 og som skal benyttes ved omsetning og import av akvakulturdyr for utsett. 

Sertifikater for omsetning av forsendelser til områder med godkjente nasjonale tiltak for Vårviremi hos karpe (SVC), Bakteriell nyresyke (BKD), Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) og Gyrodactylus salaris var tidligere gitt i kommisjonsvedtak 2004/453 (EF), mens sertifikater for bekreftelse av status mht. ikke-eksotiske sykdommer (sykdommer på liste 2) var gitt i forordning (EF) nr. 1251/2008.

De to sertifikatene er nå slått sammen og gitt som nytt vedlegg II til forordning (EF) nr. 1251/2008. Liste over mottakelige arter som tidligere var gitt i selve sertifikatet gis nå som nytt vedlegg til forordning 1251/2008. Den eneste materielle endringen som rettsakten innebærer er at det nå også åpnes for bruk av karantene for ville akvatiske dyr mht. SVC, IPN og BKD.

Det er gitt en overgangsordning frem til 31. juli 2010 for bruk av de gamle sertifikatene.

Områder med godkjente nasjonale tiltak for ovennevnte sykdommer er nå gitt i kommisjonsvedtak 2010/221/EU. Ved omsetning og import av akvakulturdyr inn til områder med godkjente nasjonale tiltak må forsendelsen enten komme fra område som er erklært fritt, eller område som har gjennomført målrettet overvåkning for relevant sykdom. Med hensyn til G. salaris godtas også forsendelser av desinfisert rogn og forsendelser av fisk fra kystområder hvor sjøvannet har en saltholdighet på over 25 promille.

Merknader

Rettsakten medfører behov for endring av forskrift 13. desember 2009 nr. 1537 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse. Forskriften gjennomfører forordning (EF) nr. 1251/2008 på nasjonalt grunnlag. Samtidig oppheves vedlegg 4 til forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings- og sykdomsforskriften). Vedlegg 4 i denne forskriften gjennomfører sertifikatet som tildigere var gitt i kommisjonsvedtak 2004/453/EF. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Rettsakten anses å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til bransjen for informasjon og uttalelse.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 346/2010
Basis rettsaktnr.: 1251/2008
Celexnr.: 32010R0346

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2010
Frist returnering standardskjema: 25.05.2010
Dato returnert standardskjema: 30.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.06.2010
Høringsfrist: 15.09.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: