Vet - Tredjelandsimport

Kommisjonsvedtak 2010/266/EU av 30. april 2010 om endring av beslutning 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF når det gjelder import av registrerte hester fra visse deler av Kina og tilpasning av visse tredjelandsbetegnelser...

Commission Decision 2010/266/EU of 30 April 2010 amending Decisions 92/260/EEC, 93/195/EEC, 93/197/EEC and 2004/211/EC as regards the importation of registered horses from certain parts of China and adapting certain third country denominations ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 25.05.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 25. mai 2010 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

I forbindelse med at Kina skal være vertsland for De 16. Asiatiske Leker, har kinesiske myndigheter anmodet om anerkjennelse av en hestesykdomsfri sone i kommunen Guangzhou i Guangdong-provinsen. På bakgrunn av dette har Kommisjonen i vedtak av 30. april 2010 (2010/266/EU) gjort endringer i vedtakene 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF, slik at det åpnes for permanent og midlertidig import av registrerte hester fra den særskilte sonen på nærmere angitte vilkår. Det åpnes også for gjeninnføring av registrerte konkurransehester etter midlertidig utførsel. Vedtak 2010/266/EU innebærer at særskilte testkrav som til nå skulle gjennomføres på registrerte hester fra Thailand nå også skal gjennomføres på registrerte hester fra Kina. Testkravene gjelder ved permanent og midlertidig import av registrerte hester. Det er også gjort endringer i tredjelandslisten i vedlegg I til beslutning 2004/211/EF.

Merknader

I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien endres tredjelandslistene i vedlegg A og B slik at visse deler av Kina tilføyes, i tillegg endres § 12 og 14 slik at de særlige testkravene tas inn.

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. For importører har forskriftsendringen ingen praktisk betydning.Ved import av dyr av hestefamilien benyttes i dag helsesertifikatene i det integrerte elektroniske veterinærinformasjonssystemet (TRACES). Selve implementeringen vil ikke innebære offentlig resursbruk av betydning. Det blir heller ingen endrede arbeidsoppgaver for grensekontrollstasjonen. De vil nå måtte forholde seg til et nytt helsesertifikat for tilbakeførsel av registrerte hester som har deltatt på De Asiatiske leker. For dyr og miljø vil det ikke være endringer.

Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien er bygget opp slik at vilkårene i helsesertifikatene er tatt inn i forskriftens bestemmelser. Helsesertifikatene er ikke vedlagt forskriften. Denne systematikken videreføres når endringene som følger av beslutning 2010/266/EU nå tas inn i forskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2010/266/EF
Celexnr.: 32010D0266

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 25.05.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen