Veterinære grensekontrollstasjoner mv.

Kommisjonsvedtak 2010/277/EU av 12. mai 2010 om endring av vedtak 2009/821/EF hva gjelder listene over grensekontrollstasjoner og veterinærenheter i TRACES...

Commision Decision 2010/277/EU of 12 May 2010 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF.

Vedlegg I endres ved at listen over godkjente veterinære grensekontrollstasjoner oppdateres. Endringene innebærer at en grensekontrollstasjon i Frankrike, en i Litauen og to i Spania er fjernet fra listen. Ett inspeksjonssenter ved en godkjent grensekontrollstasjon i henholdsvis Danmark og Polen er fjernet fra listen. Det er ført opp nye inspeksjonssentre ved grensekontrollstasjoner i Belgia og Polen. Det er også foretatt endringer i listen når det gjelder hvilke produktkategorier grensekontrollstasjonene i Belgia, Frankrike, Italia, Litauen og Spania er godkjente for.

Vedlegg II inneholder en liste over sentrale, regionale og lokale veterinærenheter i hvert medlemsland, hvor de kompetente myndighetene er utpekt til å håndtere og tilrettelegge for TRACES. Rettsakten endrer oppføringen av veterinærenhetene for Danmark, Tyskland, Irland, Italia, Latvia og Finland.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Informasjon om endringene i listen over godkjente veterinære grensekontrollstasjoner i EU og listen over veterinærenhetene er sendt til Tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0277/EF
Basis rettsaktnr.: 2009/0821/EF
Celexnr.: 32010D0277

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.05.2010
Frist returnering standardskjema: 07.06.2010
Dato returnert standardskjema: 02.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker