Barnesikre sikkerhetslåser for vinduer

Kommisjonsbeslutning 2010/11/EF av 7. januar 2010 om sikkerhetskrav som skal utarbeides i Europeisk standard for forbrukermonterte barnesikre sikkerhetslåser for vinduer og balkongdører i samsvar med det alminnelige produktsikkerhetsdirektivet (ASPD) 2001/95/EF...

Commission Decision, 2010/11/EU, of 7 January 2010 on the safety requirements to be met by European standards for consumer-mounted childproof locking devies for windows and balcony doors pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.11.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Kommisjonsbeslutningen ble publisert i OJ den 8. januar 2010 og trådte i kraft den 20. dag etter publiseringen der, dvs. den 28. januar 2010.

Sammendrag av innhold

I henhold til det alminnelige produktsikkerhetsdirektivet (APSD) (2001/95/EF) anses et produkt sikkert med hensyn til de risikoer som dekkes av en nasjonal standard som gjennomfører en europeisk standard. Fallulykker fra vinduer og balkonger forårsaker en rekke ulykker som involverer barn under 5 år. Disse ulykkene medfører alvorlige skader eller dødsfall. I Danmark og Sverige er det registrert mellom 20 og 60 slike saker hvert år. Flere europeiske land  stiller i dag krav til sikkerhetsanordninger for og utformingen av vinduer i byggteknisk regelverk. Kravene varierer imidlertid mye. Det finnes i dag på markedet produkter forbrukerne selv kan montere, og som skal gjøre vinduer og balkongdører barnesikre. Det finnes imidlertid ingen Europeisk sikkerhetsstandard for disse produktene. Mellom 2005 og 2007 gjennomførte Østerrike, Danmark og Norge et felles prosjekt for å evaluere sikkerheten til forbrukermonterte sikkerhetslåser for vinduer og balkongdører på markedet, og for å vurdere egnetheten til eksisterenede nasjonale og internasjonale testmetoder. I tillegg vurderte deltagerne i prosjektet kravene utviklet av ANEC (The European consumer voice in standardisation) og enkelte av kravene fra NS-EN 71-1 standarden for sikkerhet for leketøy. Prosjektdeltagerne konkluderte med at flere av modellene av sikkerhetslåsene kunne bli åpnet av barn, til tross for at det ble hevdet at de var barnesikre. Noen modeller kollapset, ble ødelagt eller besto ikke slitasjetester. Alle modellene manglet grunnleggende  bruksanvisninger. Kommisjonen anser det derfor nødvendig å oppstille grunnleggende sikkerhetskrav til forbrukermonterte barnesikre sikkerhetslåser for vinduer og balkongdører. Disse blir publisert som vedlegg til Kommisjonsbeslutningen. På denne bakgrunn vil det bli gitt et mandat til CEN med anmodning om å utarbeide relevante standarder for forbrukermonterte barnesikre sikkerhetslåser. Dersom standarden blir vedtatt, skal den publiseres i Official Journal of the European Union i henhold til APSD artikkel 4(2). Kommisjonsbeslutningen omfatter ikke sikkerhetslåser som er integrert i vinduer eller balkongdører. Disse omfattes av Byggvaredirektivet 89/106/EF av 21. desember 1988.

Merknader

Kommisjonsbeslutning 2010/11/EF anses for å være EØS-relevant og akseptabel.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Dersom Kommisjonen vedtar standarden når den foreligger, og standarden publiseres i OJ, vil forbrukermonterte barnesikre sikkerhetslåser for vinduer og dører som produseres i henhold til denne standarden anses å oppfylle sikkerhetskravene i APSD på de områder standarden er dekkende. Det forutsettes at standarden gjøres til nasjonal (norsk) standard når den vedtas. Lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 3 b oppstiller kriterier for vurdering av sikkerheten ved forbrukerprodukter og forbrukertjenester. En eventuell vedtagelse og publisering av omhandlede standard for forbrukermonterte barnesikre sikkerhetslåser for vinduer og dører antas ikke å nødvendiggjøre lov- eller forskriftsendring.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/11/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010D0011

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2010
Frist returnering standardskjema: 25.02.2010
Dato returnert standardskjema: 21.11.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker