Grenseverdier okratoksin A i krydder og lakris

Kommisjonsforordning (EU) nr. 105/2010 av 5. februar 2010 endrer forordning (EF) 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse kontaminanter i næringsmidler med hensyn til okratoksin A...

Commission Regulation (EU) No 105/2010 of 5 February 2010 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards ochratoxin A...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt med iktrafttredelse i EU 1. juli 2010.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten setter grenseverdier for okratoksin A i følgende krydder; Chilipepper, chilipulver, cayennepulver, paprikapulver, pepper, muskat, ingefær, gurkemeie og lakris. Soppgiften Okratoksin A (OTA) er regulert i mange matvarer, men krydder har tidligere ikke vært omfattet. En EFSA vurdering har påpekt viktigheten av å ha grenseverdier for å sile ut høyt kontaminerte varer. Man har også funnet høye verdier av OTA i krydder og lakris. Besøk hos land som eksporterer krydder til EU har også vist at det er lite/manglende kontroll med de varer som eksporteres. 

Merknader

Regelverket på fremmedstoffer skal være "strengt, men oppnåelig". For å gi aktørene mulighet til å tilpasse seg det nye regelverket, men samtidig stimulere til god landbrukspraksis, har man satt en to-trinns grenseverdi for krydder. Det er satt en grenseverdi 30 µg/kg, som blir endret til 15 µg/kg 1. juli 2012. Tidligere diskusjoner har gått på om man skal ha et forbehold på den lave grenseverdien, men Kommisjonen var her tydelige og sa at den skulle bli stående. For lakris er det satt grenseverdier for lakrisrot og lakrisekstrakt, disse har kun fått en grenseverdi.

Mattilsynet ønsker å stimulere til god landbrukspraksis, og har støttet halveringen av grenseverdien fra juli 2012.

I motsetning til f.eks. beskyttelsesvedtaket på aflatoksin (forordning (EF) nr. 1152/2009), hvor importør må dokumentere analyser av partiet, er det ikke noe slikt krav her. Man må likevel anta noe økt etterspørsel etter dokumentasjon og dermed økte analyseutgifter for importører, tilsvarende også for tilsynsmyndigheten om stikkprøver skal tas ved tilsyn. En analyse av OTA koster ca kr. 1700,-.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 105/2010
Basis rettsaktnr.: 105/2010
Celexnr.: 32010R0105

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2010
Frist returnering standardskjema: 02.04.2010
Dato returnert standardskjema: 29.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.07.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 083/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.04.2010
Høringsfrist: 28.05.2010
Frist for gjennomføring: 03.07.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen