Intercal-lokaliteter

Kommisjonsbeslutning 2005/646/EF om etablering av et register av lokaliteter for interkalibreringsnettverk i sammenheng med rammedirektivet for vann 2000/60/EF...

Commission decision of 17 August 2005 on the establishment of a register of sites to form the intercalibration network in accordance with Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.03.2010

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: II. Vann

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 17. august 2005. Norge har deltatt i samarbeidet under Vanndirektørene og Common Implementation Strategy. 

Rettsakten er til vurdering i EØS-/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler utpekingen av lokaliteter som skulle delta i interkalibreringsarbeidet mellom land med felles vanntyper. Norge har deltatt i interkalibreringsarbeidet på faglig nivå gjennom flere år. Rettsakten må ses i sammenheng med senere kommisjonsbeslutning 2008/915/EF som etablerer felles verdier for medlemslandenes klassifiseringssystemer, se eget posisjonsnotat. 

Merknader

Rettsakten er hjemlet i rammedirektivet for vann (2000/60/EF), jfr. TFEU art. 175, som er gjennomført med egen forskrift i norsk rett.

Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt  (15. desember 2006) og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. 131 (2008-2009)).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i EØS-spesialutvalget for miljø 8. mars 2010, og ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten har ikke vært på høring.

Vurdering

Implementering av rettsakten innebærer ingen endringer i norsk regelverk. Norge har deltatt i interkalibreringsarbeidet på faglig nivå (forskere og forvaltere) gjennom flere år.

Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet som er innlemmet i norsk rett. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/646/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/60/EF
Celexnr.: 32005D0646

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.12.2009
Frist returnering standardskjema: 18.01.2010
Dato returnert standardskjema: 11.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 057/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen