Forsiden

Mal for nasjonal handlingsplan

EU-kommisjonens vedtak av 30. juni 2009 om etablering av en mal for rapportering av nasjonale handlingsplaner under direktiv 2009/28/EC (fornybardirektivet). ...

Commission Decision of 30.6.2009 establishing a template for National Renewable Energy Action Plans under Directive 2009/28/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.03.2010

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Europakommisjonen vedtok den 30. juni 2009 en mal for rapportering av handlingsplaner under direktiv 2009/28/EC. Olje og energidepartementet sendte kommisjonsvedtaket på høring til relevante aktører 9. september 2009 og saken ligger også ute på OEDs hjemmesider (se vedlagte link).   http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/eueos-energi-horing-av-kommisjonsvedtak-.html?id=576629

Fornybardirektivet kom i Official Journal 5. juni 2009. EFTA-EØS-landene har mottatt direktivet, og saken skal behandles med henblikk på EØS-komitévedtak. EFTA-landene har mottatt egne standarkark vedrørende dette kommisjonsvedtaket.

I EFTAs energigruppe har Kommisjonen gjennomgått de ulike deler av malen for handlingsplaner for EFTA-landene.

Norge vil rapportere inn sin handlingsplan etter at EØS-vedtak på fornybardirektivet og dette kommisjonsvedtaket om handlingsplaner foreligger.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen vedtok den 30. juni 2009 en mal for rapportering av handlingsplaner under direktiv 2009/28/EC (fornybardirektivet). I følge fornybardirektivets artikkel 4 skal hvert medlemsland senest 30. juni 2010 forelegge en nasjonal handlingsplan for fornybar energi for Kommisjonen. Planen skal adressere hvordan landene skal nå sine fornybarmål innenfor elektrisitet, oppvarming/kjøling og transport. Dette er malen for denne handlingsplanen. I henhold til artikkel 4 er det obligatorisk å bruke malen. Formålet med malen er å sikre at de nasjonale handlingsplanene for fornybar energi er komplette, omfatter alle krav i direktivet, stemmer overens med hverandre og med de rapportene om gjennomføring som medlemslandene skal forelegge for Kommisjonen annet hvert år.Medlemslandene er forpliktet til å følge de definisjoner, beregningsregler og den terminologi som er fastlagt i fornybardirektivet og i Europa Parlamentets og Rådets forordning (EC) nr. 1099/2008 ved utfylling av opplysninger i malen.  Malen består av 5 kapitler. I første kapittel skal det gis en kort beskrivelse av landets politikk på fornybar energi og nasjonale mål med hensyn på forsyningssikkerhet, miljømessige, økonomiske og sosiale forhold. I det andre kapittelet skal det fylles ut skjemaer for estimert brutto sluttforbruk av energi, for hver av de tre sektorene, hvert år fram til 2020. Estimeringen skal ta hensyn til forventet effekt av energieffektiviseringstiltak som iverksettes i perioden. Energibruken skal rapporteres i ktoe, og hver sektor skal rapporteres med og uten energieffektivisering. Det tredje kapittelet inneholder tabeller for fornybarmål.  Det skal fylles inn forventet fornybarandel i prosent for hvert år fra 2010-2020 i hver sektor og totalt. I tillegg skal det rapporteres om bruk av direktivets samarbeidsmekanismer, både det som inngår i landets fornybarandel ved kjøp og eventuelt overskudd som kan selges. Tabellene gir utviklingsbanen for fornybarandelene som kreves av direktivet. I kapittel fire skal det gis en oversikt over alle tiltak, med forventet resultat, som skal benyttes for å fremme bruken av fornybare energikilder. Det skal videre gis en oversikt over tiltak som gjøres for å oppfylle de administrative prosedyrene og kravene i artikkel 13 og 14 som omhandler konsesjonsbehandling, tekniske spesifikasjoner, bruk av fornybare energikilder i bygninger og krav om informasjon og opplæring.   Videre skal dagens regelverk for utvikling av infrastruktur for elektrisitet beskrives i tråd med art 16. Det skal opplyses om planlagte endinger, drift av elektrisitetsnettet og ansvarlige myndigheter.Det skal også redegjøres for integrering av biogass i naturgassnettet og utviklingen av infrastruktur for fjernevarme og fjernkjøling.I eget avsnitt skal landets fremtidige strategi for å overholde bærekraftskriteriene for fast og flytende biobrensler og kontroll av dette beskrives.Støtteordninger, både regulatoriske og økonomiske, som benyttes for å fremme bruken av fornybare energikilder i alle sektorer skal beskrives i detalj. Det skal også redegjøres for ekstra tiltak som gjøres for å fremme bruken og øke tilgangen av biomasse.Til slutt i kapittel 4 skal det redegjøres for bruken av de ulike samarbeidsmekanismene. I malens siste kapittel skal det gjøres en vurdering av samlet forventet bidrag fra ulike teknologier for å oppfylle målene i 2020. For bioenergi skal det angis hvor mye som er importert. Dersom estimat for hver region foreligger, skal dette også oppgis. Avslutningsvis skal det opplyses om hvordan handlingsplanen er utarbeidet, hvilke myndigheter som har vært involvert, om det planlegges regionale fornybarstrategier, om planen har vært på offentlig høring, hvem som har ansvaret for oppfølging og om man har kontrollsystemer.   

Vurdering

Handlingsplanen er en viktig del av gjennomføirngen av fornybardirektivet. Den er et virkemiddel både for medlemslandene og Kommisjonen til å følge utviklingen av fornybar energi i Europa fram til 2020. Malen er omfattende. Det er derfor igangsatt en gjennomgang av hvilke data som kreves for utfylling i henhold til malen. Medlemslandene skal sende inn sine handlingsplaner innen 30. juni 2010. Så snart det foreligger et EØS-vedtak på fornybardirektivet og direktivet gjennomføres i Norge vil en fra norsk side kunne sende inn sin handlingsplan som en del av rapporteringen under direktivet.   

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2009)548
Rettsaktnr.: 0548/2009/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0548

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.08.2009
Frist returnering standardskjema: 15.09.2009
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker