Endring av EMSA-forordningen

Forslag til forordning om endring av forordning 1406/2002 om etablering av EMSA...

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2010

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Forslaget er nå til behandling i Rådet og Europaparlamentet. Rådets arbeidsgruppe for shipping drøftet forslaget i begynnelsen av desember og et nytt møte ble avholdt 17 januar 2011. Det råder en generell skepsis i arbeidsgruppen til en utvidelse av EMSAs ansvarsområdet og enkelte medlemsland har reservasjon til art 2. Gruppen er imidlertid positive til forslaget om at EMSA kan stille beredskapsskip til rådighet for medlemsland ved forurensing fra olje- og gassvirksomheten.  

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har foreslått endringer i forordning 1406/2002 som etablerer det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA). Endringene skal klargjøre byråets rolle og ansvarsområdet. Det foreslås at EMSAs forurensingsberedskap (beredskapsskip) på anmodning fra medlemsstatene også skal kunne benyttes ved forurensing fra olje- eller gassinstallasjoner offshore, og ikke som nå bare ved forurensing fra skip. Videre foreslås at EMSA skal kunne bistå Kommisjonen ved å analyse sikkerheten knyttet til flyttbare innretninger. Forslaget inneholder videre mindre endringer knyttet til EMSAs organisering, direktørens åremål, budsjett og evaluering. I sin begrunnelse for forslag til ny forordning viser Kommisjonen både til den tredje maritime sikkerhetspakke, Kommisjonens kommunikasjon om strategiske mål og anbefalinger for EUs maritime transportpolitikk fram til 2018, en evaluering av EMSA foretatt av et eksternt rådgivningsbyrå i 2007, samt Rådets invitasjon til Kommisjonen om å styrke EMSA.

Merknader

Forordning 1406/2002 og senere endringsdirektiv er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr 56o, med tilpasningstekst. Norge er representert i styret ved Sjøfartsdirektøren og Kystdirektøren (vara). Norge har ikke stemmerett.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonen forslag ble sendt på kort høring blant berørte instanser med frist til 10. desember 2010. Arbeidsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet kom med konkrete innspill. Innspillene er tatt inn under vurderingen av de enkelte forslag. Hovedsaken er at det anses problematisk at EMSAs mandat foreslås utvidet til å omfatte analyse av sikkerhetsspørsmål knyttet til flyttebare olje- og gassinstallasjoner i petroleumsvirksomhet.

Vurdering

1. EMSAs rolle i forhold til olje- og gassvirksomhet offshore

Forslag til endringsforordning inneholder ny artikkel 2 om EMSAs oppgaver. Av forslaget framgår det at EMSA er tiltenkt to roller i forhold til olje- og gassvirksomhet. For det første blir det foreslått at EMSAs innleide flåte av beredskapsskip også skal kunne benyttes ved forurensing fra olje- eller gassvirksomhet offshore. For det andre foreslås det at Kommisjonen skal kunne be EMSA analysere sikkerhet på flyttbare gass- og oljeinstallasjoner (se forslaget artikkel 2 (2) d).

1.1 Beredskap

Det anses akseptabelt at EMSAs flåte av beredskapsfartøy kan benyttes ved forurensing i sjøen også fra olje- eller gassvirksomhet. Arbeidsdepartementet (AD),  Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) mener det er viktig å understreke at EMSAs assistanse ved slike hendelser ikke må rokke ved operatørenes beredskapsansvar. I forhold til kyststatens ansvar viderefører forslaget gjeldende artikkel 1 (3) hvor det framgår at EMSAs assistanse ved utslipp ikke reduserer kyststatens ansvar. Nærings- og handelsdepartementet (NHD)bemerker at dette forslag ikke berører ansvarsforholdet, men kun legger til rette for at EMSA kan stille sine beredskapsskip til rådighet på anmodning fra medlemsstat ved forurensing fra olje- og gassvirksomhet.

I forslaget til endringsforordning er det i fortalen pkt 10 nevnt at EMSAs trafikkovervåkingssystem kan og bør brukes til å overvåke og samle data om potensielle trusler for skipstrafikk og miljø fra olje- og gassvirksomhet offshore. Dersom de eksisterende systemene kan brukes til å sikre skipstrafikk og miljø bedre, er det ikke innvendinger mot at overvåkingen utvides til eventuelle utslipp fra installasjoner offshore. Det er likevel viktig at en slik eventuell utvidelse ikke går på bekostning av de eksisterende oppgavene, som for eksempel overvåking av skipstrafikken og eventuelle utslipp der.

1.2 Sikkerhetsaspekter ved flyttbare innretninger

I forslaget artikkel 2 (2) d framgår det at Kommisjonen skal kunne be EMSA analysere sikkerhet på flyttbare innretninger. Kommisjonen viser i sin begrunenlse til EMSAs erfaring med maritim sikkerhet, miljø, security og beredskap og at byrået basert på sin kompetanse kan bistå ved analyse av sikkerhet på flyttbare innretninger, ref. fortalen pkt. 8, hvor blant annet blir følgende uttalt: ”In addition, the Agency should assist the Commission in analysing the safety of mobile offshore gas and oil installations, in order to identy possible weaknesses, basing its contribution on the expertise it has developed with regard to maritime safety, maritime security, the prevention of pollution caused by ships and respone to marine pollution.”

Det skal påpekes at utkast til endringsforordning ikke inneholder forslag til utvidelse av EMSAs mandat til å omfatte kontroll eller tilsyn med flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet. Det finnes p.t. ingen regulering av flyttbare innretningers petroleumsvirksomhet på EU-nivå.

Forslaget må sees i sammenheng med det arbeid som nå pågår i EU etter det massive utslippet av olje fra Deep Water Horizon, jf Kommisjonens meddelelse av 12. oktober 2010: Facing the challenge of the safety of offshore oil and gas activities. (COM(2010) 560 final). Meddelelsen reiser bl.a. spørsmål om behovet for en fremtidig EU regulering av petroleumsinstallasjoner.

Etter AD og FKDs syn må ikke EMSAs rolle utover beredskapskapasiteten utvides til å omfatte flyttbare innretningers virksomhet offshore. NHD og Sjøfartsdirektoratet slutter seg til disse synspunkt. AD mener EMSA ikke er riktig organ for analysering av sikkerheten ved flyttbare olje- og gassinstallasjoner og at organet i dag ikke har kompetanse om sikkerhet og forebyggende beredskap i petroleumsvirksomheten og at det heller ikke er ønskelig at organet skal ha det. 

EMSA er blitt en større organisasjon med årene[1] og det kan være en fordel at byrået konsentrerer seg om kjerneoppgavene framfor å bruke ressurser på oppgaver som ligger utenfor skipsfarten. Det bør videre påpekes at problemstillingen først bør reises når det avklares hvorvidt EU skal ha et fremtidig regelverk for petroleumssektoren.

Forslaget ble drøftet i Rådets arbeidsgruppe for shipping i begynnelsen av desember, og medio januar 2011. Flere medlemsland har tatt forbehold fordi de anser at de foreslåtte utvidelsene av mandatet ligger for langt unna EMSAs kjerneoppgaver og rolle. Formannskapet utarbeider på basis av diskusjonene i arbeidsgruppen utkast til revidert forslag. Slik utkastet fremstår i i dag ( jan. 2011)  er forslaget mindre problematisk,  da art. 2 er endret og viser nå kun til oppgaver "...where the Agency has allready established expertise"

Etter departementets vurdering og basert på innspill fra AD og FKD bør det vurderes å utarbeide EFTA kommentar hvor det gis uttrykk for at EMSAs mandat ikke bør utvides til å omfatte analyse av sikkerhetsspørsmål knyttet til flyttbare innretninger.

2. Andre endringer av forordningen

Det foreslås en ny artikkel 3 om inspeksjoner. Etter gjeldende inspeksjonsbestemmelse skal EMSA følge styrets policy ved utførelse av inspeksjoner i medlemsland. I den nye bestemmelsen blir det i stedet foreslått at utførelsen av inspeksjonene skal skje i samsvar med kriterier og metoder fastsatt etter konsultasjoner med COSS. (Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships, hvor Norge deltar) Kommisjonen viser til at denne løsningen bidrar til å fjerne eventuelle rollekonflikter styret i EMSA kan ha. I EØS-avtalen er det tatt inn en tilpasningstekst til gjeldende artikkel 3, hvor det framgår at rapporter etter inspeksjoner i en EFTA-stat også skal sendes EFTAs overvåkingsorgan. Dersom forslaget vedtas og tas inn i EØS-avtalen må tilpasningsteksten oppdateres.  

Det er foreslått endringer i artikkel 10 om EMSAs styre. Endringene er oppdaterte henvisninger til andre bestemmelser og andre endringer i samsvar med de øvrige foreslåtte endringene.

De foreslåtte endringene i artikkel 15 om administrerende direktørs kompetanse og plikter gjenspeiler endringer foreslått ellers i forordningen. I tillegg framgår det klarere hva og når direktøren skal legge fram arbeidsprogram, strategiplan mv for styret. Endringene gjør bestemmelsene lettere tilgjengelig uten å endre det materielle utover det som er nevnt her.

Den foreslåtte endringen i artikkel 22 innebærer at EMSA skal gjennomføre evaluering av virksomheten sin hvert femte år, og ikke bare etter de første fem år etter etableringen slik det er i dag.

Endringene omfatter ikke styrets sammensetning. Endringene i denne delen av forslaget har videre ikke betydning for Norge som bruker av EMSAs tjenester (feks opplæring). Ettersom det foreslås at metoder og kriterier for inspeksjoner foretatt av EMSA skal fastsettes etter konsultasjon med COSS vil Norge fortsatt kunne påvirke innholdet gjennom sin deltakelse der.

Drøftelsene i Rådets arbeidsgruppe har foreløpig ikke medført noen forslag til endringer av denne delen av Kommisjonens forslag. Endringenen syntes akseptable fra norsk synspunkt.

Forslaget medfører behov for ytterligere 12 nye stillinghjemler i EMSA og vil medføre en budsjettøkning på ca 3,9 millioner euro. Dette medfører en moderat økning for EFTA landene for 0,087 mill. euro.

Gjeldende EMSA-forordning er tatt inn i EØS-avtalen med tilpasningstekst. Som nevnt ovenfor vil det bli behov for justering av tilpasningsteksten dersom endringsforordningen blir vedtatt slik denne delen av forslaget er foreslått og blir tatt inn i EØS-avtalen.

3. Foreløpig konklusjon

Endringsforordningen er relevant. Forordningsforslaget er akseptabelt med unntak av forslaget om å utvide EMSAs mandat til å omfatte analyse av sikkerhetsspørsmål knyttet til flyttbare olje- og gassinstallasjoners virksomhet, som anses problematisk.   

[1] I perioden 2005 til 2008 fikk EMSA ytterligere 126 stillingshjemler – se for eksempel  COM (2010) 611 final side 10.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)611 final
Basis rettsaktnr.: 1406/2002

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker