Endringsdirektiv til 2009/45

Kommisjonsdirektiv 2010/36 av 1 juni 2010 om endring av direktiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip...

Commission Directive 2010/36/EU of 1 June 2010 amending Directive 2009/45/EC of the European Parliament and of the Council on safety rules and standards for passenger ships...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.11.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.04.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Kommisjonsdirektivet ble vedtatt 1. juni 2010, og innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2011.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2010/36 endrer direktiv 2009/45 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip. Endringene er vedtatt ved forskriftsprosedyren med kontroll som er forbeholdt ”non-essential elements”. Direktivsendringen omfatter en referanse til FNS sjøfartsorganisasjon IMOs regelverk for hurtiggående passasjerfartøy HSC 2000. I tillegg er det vedtatt en oppdatert henvisning til navigasjonsutstyrskravene i SOLAS kapittel V. Endringene kommer som en følge av at IMO har vedtatt endringer i sitt regelverk.

Merknader

Endringene som følger av direktiv 2010/36/EF er fastsatt iht. forskriftsprosedyren med kontroll (regulatory procedure with scrutiny) og har vært til behandling og drøftet i Kommisjonens ekspertgruppe for sjø- og miljøsikkerhet (Committee on safe ships and on the prevention of pollution from ships). Norge er representert i COSS ved NHD og Sjøfartsdirektoratet.

Sakkyndige instansers merknader

I forbindelse med vurdering av innlemmelse av Kommisjonsdirektivet i EØS-avtalen, var rettsakten høring blant næringens hovedorganisasjoner i tidsrommet juli-september 2010. Ingen negative innspill eller kommentarer til endringsdirektivet ble mottatt.

Vurdering

Endringen av direktiv 2009/45 gjelder i hovedsak henvisninger til internasjonalt regelverk. Endringene som gjelder hurtiggående passasjerskip innebærer at det blir presisert at slike skip nå skal bygges etter HSC 2000. I direktiv 2009/45 framkom dette kravet bare gjennom henvisning til SOLAS kapittel X regel 3.     Etter endringsdirektivet blir reglene 17, 18, 19, 20 og 21 i kapittel V i SOLAS gjort gjeldende for alle passasjerskip i innenriksfart. Bakgrunnen for dette er at innholdet i SOLAS kapittel V regel 12 som direktiv 2009/45 viser til, inneholdt tidligere bestemmelser om navigasjonsutstyr som nå er flyttet til reglene 17 til 21. SOLAS kapittel V om navigering gjelder i utgangspunktet for alle skip, også de som ikke er engasjert i internasjonal fart. I norsk rett er de fleste av navigasjonsutstyrskravene som framgår av SOLAS kapittel V (reglene 17,18, 19, 20 og 21) gjort gjeldende gjennom navigasjonshjelpemiddelforskriften, dette gjelder også for passasjerskip i innenriksfart.  Endringsdirektivet 2010/36 innebærer oppdaterte henvisninger til IMOs instrumenter, og innebærer ikke materielle endringer i forhold til det som framgår av direktiv 2009/45. Gjennomføring av endringsdirektivet utløser derfor ikke i seg selv administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen. 

Direktiv 2010/36 er gjennomført i norsk rett ved endringer i:

  • forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip,
  • forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriksfart,
  • forskrift 22. desember 2000 nr. 1574 om tilleggskrav for manøvering, styringsdyktighet, utrustning og operasjon av hurtiggående passasjerfartøy under 24 meter i innenriks fart.
  • Endringene trådte i kraft 14. februar 2012.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0036/EF
Basis rettsaktnr.: 2009/45/EF
Celexnr.: 32010L0036

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.07.2010
Frist returnering standardskjema: 23.08.2010
Dato returnert standardskjema: 07.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 147/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.01.2012
Høringsfrist: 10.02.2012
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 14.02.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.02.2012

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker