Gruppefritak for transport med jernbane mm.

Rådsforordning (EF) nr. 169/2009 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei (konsolidert versjon)...

Council Regulation (EC) No 169/2009 of 26 February 2009 applying rules of competition to transport by rail, road and inland waterway (Codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2010

Spesialutvalg: Konkurransesaker

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIV. Konkurranseregler

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 130/2010 av 9. desember 2010. Gruppefritaket er gjennomført i norsk rett ved forskrift 13. desember 2010 nr. 1594 om endring i forskrift om materielle konkurranseregler.

Sammendrag av innhold

Traktaten om Den europeiske unions virkemåte artikkel 101 setter forbud mot samarbeid som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Traktaten artikkel 101 tilsvarer EØS-avtalen artikkel 53. Artikkel 101 nr. 3 gir unntak fra forbudet dersom de fire angitte vilkårene for unntak er oppfylt. Tidligere forutsatte et unntak etter artikkel 101 nr. 3 et formelt vedtak av Kommisjonen, enten ved enkeltvedtak eller ved unntak for bestemte grupper/typer avtaler, såkalte gruppefritak. Etter ikrafttredelsen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003, gir art. 101 nr. 3 et automatisk unntak fra forbudet (legalunntak) dersom vilkårene er oppfylt. Det er foretakenes ansvar å selv vurdere om deres adferd er lovlig i henhold til artikkel 101. Kommisjonen har likevel opprettholdt ordningen med gruppefritak for å lette vurderingen for foretakene og gi de foretak som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket en "trygg havn", samt for å gi veiledning til nasjonale konkurransemyndigheter når de håndhever artikkel 101 på slike avtaler.

Rådsforordning (EØF) nr. 1017/68 av 19. juli 1968 fastsatte unntak fra forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i Romatraktaten artikkel 85 nr. 3 (nå Traktaten om den europeiske unions virkemåte artikkel 101 nr. 3) for visse typer avtaler om transport med jernbane og på vei og innlands vannvei. Forordningen er blitt vesentlig endret flere ganger. Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker har det vært ønskelig å konsolidere regelverket i én forordning. Rådsforordning (EF) nr. 169/2009 erstatter, men endrer ikke det materielle innholdet i forordning (EØF) 1017/68.

Merknader

Rettsakten erstatter rådsforordning (EØF) nr. 1017/68, som er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er derfor EØS-relevant.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Saken har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0169/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0169

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2009
Frist returnering standardskjema: 13.05.2009
Dato returnert standardskjema: 20.04.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 130/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.12.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 13.12.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen