Import av fiskerivarer fra Chile

Kommisjonsvedtak 2010/725/EU av 26. november 2010 om endring av vedlegg I i vedtak 2006/766/EF vedrørende tittel og innpass for Chile i listen over tredjestater og områder hvorfra det er tillatt å importere levende, frosne og bearbeidede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler bereg...

Commission Decision 2010/725/EU of 26 November 2010 amending Annex I to Decision 2006/766/EC as regards the title and the entry for Chile in the list of third countries and territories from which imports of live, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods f...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.11.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten gjennomføres ved endring i forskrift 16. april 2006 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av rettsakter vedrørende lister over virksomheter i tredjestater som er godkjent for eksport av levende dyr, kjæledyr og animalske produkter til Fellesskapet, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/766/EF om lister over tredjestater og områder hvorfra det er tillatt å importere toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, havsnegle og fiskerivarer.   Bakgrunnen for oppdateringen av tredjestatslistene er at kontroller EU har foretatt, viser at Chile nå tilfredsstiller EUs krav for import av viltfangede kamskjell og oppdrettede kamskjell fra produksjonsområder klassifisert A, jf. forordning (EF) 854/2004 vedlegg II kapittel II punkt A.3. Fra kun å tillate import av frosne eller bearbeidede toskallede bløtdyr, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler fra Chile, utvider oppdateringen importtillatelsen til også å omfatte kamskjell i henhold til vedtak 2006/766/EF. For øvrig har EU-kommisjonen endret tittelen på vedtak 2006/766/EF vedlegg I. Vedlegget har fått en mer detaljert tittel, slik at listen i vedlegget nå omfatter tredjestater hvorfra det er tillatt å importere levende, nedkjølte, frosne eller bearbeidede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler beregnet for menneskeføde. Bakgrunnen for denne endringen er ikke gjort rede for i endringsvedtakets fortale.

Merknader

Kommisjonsvedtak 2006/766/EF er hjemlet i forordning (EF) nr. 854/2004. Denne forordningen omhandler særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på humant konsum, og er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg I kapittel I. Vedtak 2006/766/EF med endringer i vedtak 2010/275/EU gjelder import fra tredjestater, og følger såkalt forenklet prosedyre etter EØS-avtalens vedlegg I, kapittel I, nr. 7 og 8. Her kreves at EFTA-statene samtidig med EUs medlemstater treffer tilsvarende tiltak. Norge er derfor forpliktet etter EØS-avtalen til å gjennomføre de aktuelle vedtakene. Dette medfører at forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer, oppdateres i henhold til ovennevnte endringsvedtak.

Økonomiske og administrative konsekvenser Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 725/2010
Celexnr.: 32010D0725

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen