Import av fiskerivarer fra Fiji

Kommisjonsvedtak 2011/131/EU av 25. februar 2011 om endring av vedlegg II i vedtak 2006/766/EF vedrørende innpass for Fiji i listen over tredjestater og områder hvorfra det er tillatt å importere toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler og fiskerivarer beregnet til humant konsum...

Commission Decision 2011/131/EU of 25 February 2011 amending Annex II to Decision 2006/766/EC as regards the entry for Fiji in the list of third countries and territories from which imports of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods and fishery products for human consumption a...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.11.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført i EU og gjennomføres i norsk rett etter forenklet prosedyre.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/766/EF om lister over tredjestater og områder hvorfra det er tillatt å importere toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, havsnegle og fiskerivarer, slik dette er definert i forordning (EF) nr. 853/2004.     Bakgrunnen for oppdateringen av tredjestatslistene er at kontroller EU har foretatt viser at Fiji tilfredsstiller EUs krav for import av fiskeriprodukter. Vedtak 2006/766/EF vedlegg II endres dermed slik at Fiji oppføres på listen hvorfra fiskerivarer mm. kan importeres.

Merknader

Kommisjonsvedtak 2006/766/EF er hjemlet i forordning (EF) nr. 854/2004. Denne forordningen omhandler særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på humant konsum, og er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg I kapittel I. Vedtak 2006/766/EF med endringer i vedtak 2011/131/EU gjelder import fra tredjestater, og antas derfor å følge såkalt forenklet prosedyre etter EØS-avtalens vedlegg I kapittel I nr. 7 og 8. Her kreves at EFTA-statene samtidig med EUs medlemstater treffer tilsvarende tiltak som EUs medlemsstater. Norge vil derfor være forpliktet etter EØS-avtalen til å gjennomføre de aktuelle vedtakene. Dette medfører at forskrift av 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer, må oppdateres i henhold til ovenfornevnte endringsvedtak. Rettsakten gjennomføres ved endring i forskrift 16. april 2006 nr.520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av rettsakter vedr. lister over virksomheter i tredjestater som er godkjent for eksport av levende dyr, kjæledyr og animalske produkter til Fellesskapet, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 131/2011
Celexnr.: 32011D0131

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.02.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen