Import -guano fra Madagaskar

Kommisjonsvedtak 2010/611/EU av 8. oktober 2010 om endring av vedtak 2006/241/EF hva gjelder import av guano fra Madagaskar...

Commission Decision 2010/611/EU of 8 October 2010 amending Decision 2006/241/EC as regards imports of guano from Madagaskar...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 01.11.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten følger forenklet prosedyre etter EØS-avtalen, og er gjennomført uten forutgående høring med hjemmel i matloven 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2010/611/EU utvider unntaket fra forbudet om import av animalske næringsmidler fra Madagaskar. Det innebærer at det nå er tillatt å importere guano fra Madagaskar til EU. Tidligere har det etter vedtak 2006/241/EF ikke vært tillatt å importere animalske næringsmidler fra Madagaskar, med unntak for fiskeprodukter og snegler.

Bakgrunnen for vedtaket er at Madagaskar ønsker å eksportere guano til EU. Unntaket innføres som følge av at det ikke stilles dyrehelsemessige krav etter forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktsforordningen) ved import av guano, i tillegg til at det ikke skal være mindre gunstige vilkår ved import til EU av denne type produkter enn det er for handel med tilsvarende produkter i EU.

Merknader

Rettsakten er gjennomført i forskrift 31. oktober 2008 nr. 1169 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av animalske næringsmidler fra Madagaskar.

Rettsakten anses ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

EØS-notatet tas kun til orientering i Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP).

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2010/611/EU
Celexnr.: 32010D0611

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.10.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 08.12.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker