Kontrollprogram for rester av plantevermidler

Kommisjonsforordning (EU) nr 915/2010 av 12. oktober 2010 angående et koordinert felles flerårig kontrollprogram for felleskapet for 2011, 2012 og 2013 for å sikre oveholdelse av grenseverdiene for restmengder og å vurdere forbrukernes eksponering for rester av plantevernmidler i og på næringsm...

Commission Regulation (EU) No 915/2010 of 12 October 2010 concerning a coordinated multiannual control program for the Union for 2011, 2012 and 2013 to ensure compliance with maximum levels of and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 12. oktober 2010 og skal tre i kraft 1. januar 2011. Den er under vurderig i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for 2011, 2012 og 2013. Programmene for 2011 og 2012 ble vedtatt ved forordning (EF) nr. 901/2009, men da det er anledning til å gjøre endringer fra år til år er disse revurdert og forordning (EF) nr. 901/2009 er opphevet. Det nye programmet omfatter også 2013. Det angis en rekke kombinasjoner av stoffer og næringsmidler som skal analyseres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland skal ta av hvert næringsmiddel. I tillegg skal det i 2011 tas ti prøver av prosessert kornbasert barnemat og i 2012 og 2013 av mat for småbarn. Grenseverdier for barnemat er ikke en del av regelverket for rester av plantevernmidler, men er fastsatt i andre regelverk (barnematdirektivet). I 2011 skal fjørfekjøtt og lever analyseres, i 2012 og 2013 kumelk og svinekjøtt. Det skal også tas en prøve av økologiske produkter. En del analyser har vært ansatt som frivillige i 2011, men unnlater man å foreta dem skal det begrunnes med en kost-/nytteanalyse. Resultatene skal rapporteres innen henholdsvis 31. august 2012, 2013 og 2014.

Merknader

Rettsakten må innlemmes i norsk rett ved forskrift. Da rettsakten kun retter seg mot myndighetene, anser Mattilsynet det som unødvendig å sende den på høring.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten er en videreføring av tidligere års program. Det vil derfor ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning å implementere den.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Fordi Norge ikke står på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hvert medlemsland skal ta av det enkelte næringsmiddel, må det utformes en tilpasningstekst som tilsier at Norge skal ta like mange prøver som de minste medlemslandene, det vil si tolv for hver "single residue"-metode som benyttes og femten for hver "multi residue"-metode. Mattilsynet foreslår derfor følgende tilpasningstekst til rettsakten:

"The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptation:

In Annex II the following shall be added:

NO 12 (*)

15 (**)"

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 915/2010
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32010R0915

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.10.2010
Frist returnering standardskjema: 26.11.2010
Dato returnert standardskjema: 08.12.2010
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen