Renhetskriterier for tilsetningsstoffer

Kommisjonsdirektiv 2010/67/EU om endring i direktiv 2008/84/EF om spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer til næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer...

Commission Directive 2010/67/EU of 20 October 2010 amending Directive 2008/84/EC laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 20. oktober 2010, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler renhetskriteriene til de tilsetningsstoffene i direktiv 2010/69/EU (syvende endring) som endrer direktiv 95/2/EF inntil EU-listen over tilsetningsstoffer, som omhandlet i forordning (EF) nr. 1333/2008 artikkel 30, er fastlagt. Norge vil ikke implementere tilsetningsstoffene i direktiv 2010/69/EU (syvende endring) før den nye fellesskapslisten (vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008) er implementert. Av den grunn vil også implementering av renhetskriteriene til disse tilsetningsstoffene utsettes inntil videre.

Merknader

Rettsakten må implementeres i ny norsk forskrift sammen med forordning (EF) nr. 1333/2008. Forordning (EF) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler og er en del av den såkalte "firerpakken" som også består av forordningene om felles godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, aroma og enzymer (forordning (EF) nr. 1331/2008), aromaer i næringsmidler (forordning (EF) nr. 1334/2008) og enzymer i næringsmidler (forordning (EF) nr. 1332/2008).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/67/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010L0067

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.10.2010
Frist returnering standardskjema: 03.12.2010
Dato returnert standardskjema: 14.01.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 050/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker