Skipsfart i kvotesystemet

Mulig forslag om å utvide EUs kvotesystem til å inkludere internasjonal skipsfart...

...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2010

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Det foreligger ingen forslag fra Kommisjonen, men en konsultasjonsprosess i 2011 er varslet. Det skal orienteres om temaet i EØS-spesialutvalget for miljø 9. desember 2010, og EØS-referansegruppen for miljø på egnet tidspunkt.

Sammendrag av innhold

EU har gjennom flere rådsbeslutninger vedtatt posisjoner vedrørende klimagassutslipp fra internasjonal skipsfart. Disse posisjonene inneholder utslippsmål for sektoren, og forventninger til resultater i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) og i forhandlingene under klimakonvensjonen (UNFCCC). I tillegg sies det i innledningen til direktiv 2009/29/EC (det reviderte kvotedirektivet) at dersom man ikke har på plass et globalt rammeverk i FNs sjøfartsorganisasjon IMO i løpet av 2011, vil Kommisjonen foreslå å innlemme skipsfart på en harmonisert måte i EUs eksisterende rammeverk. Dette forstås til å bety innlemming av internasjonal skipsfart i EUs kvotesystem.

IMO
Forhandlingene om etablering av et bindende rammeverk for internasjonal skipsfart er meget anstrengte. Det er IMO som kan regulere internasjonal skipsfart globalt. På klimaområdet har man forhandlinger om både tekniske og operasjonelle krav knyttet til energieffektiv design og operasjon av skip, og bruk av markedsbaserte mekanismer for utslippsreduksjon. Man har ferdigstilt innholdet i de tekniske operasjonelle kravene, men ikke fastsatt dette rammeverket. Det er stor motstand blant en del toneangivende u-land mot å la disse bli bindende for u-land. Disse reglene kan tidligst bli fastsatt i IMO i juli 2011. Forhandlingene om eventuell etablering av en markedsbasert mekanisme for reduksjon av klimagasser fra internasjonal skipsfart vil være en lang prosess. 

UNFCCC

Bali-mandatet for forhandlingene om nye klimaforpliktelser under UNFCCC inkluderer også sektorer. I sektorforhandlingene inkluderes også internasjonal skipsfart. Hovedtemaet for skipsfart har vært å utarbeide en COP-beslutning som uttrykker en forventning til arbeidet i IMO. Disse forhandlingene har vært fastlåst på grunn av at u-landene ønsker å legge klimakonvensjonens prinsipp om differensierte forpliktelser for i-land og u-land til grunn for IMOs klimagasskrav til skip. Dette er i strid med skipsfartens rammeverk, og uakseptabelt for i-landene som kun har 25 % av flåten under sine flagg. 

Norge

Internasjonal skipsfart utgjorde i 2007 2.7% av de globale menneskeskapte CO2-utslippene, og må reduseres for å lykkes i en global strategi mot 2-gradersmålet. Norge har derfor vært toneangivende i arbeidet for å etablere globale krav i IMO. Vårt arbeid på klimaområdet har således vært i tråd med vår generelle holdning vedrørende etablering av krav til internasjonal skipsfart. 

I tillegg til å forhandle frem utkast til regler om en energieffektivitetsindeks for nybygg og krav om en plan for energieffektiv drift for alle skip, har Norge foreslått at IMO etablerer et globalt kvotesystem for internasjonal skipsfart. Vi har sendt inn et detaljert forslag til hvordan et slikt system kan utformes.

Vurdering

Det er ikke sannsynlig at mulige tekniske og operasjonelle krav i IMO vil medføre tilstrekkelige utslippreduksjoner. Selv med effektivitetsforbedringer vil sektorens totale utslipp øke som et resultat av økt verdenshandel. Et globalt kvotesystem kan redusere sektorens totale utslipp, men det er lite sannsynlig at et slikt system vil kunne etableres i løpet av få år. Norge har derfor, blant annet på politisk nivå, uttrykt støtte til at EU kan utarbeide et forslag til å innlemme skipsfarten i EUs kvotesystem dersom vi ikke lykkes globalt. Et forslag fra Kommisjonen vil kunne øke presset på arbeidet i IMO. Det vil være en fordel dersom Kommisjonen legger frem et forslag som bygger på de samme prinsippene som det systemet Norge har foreslått i IMO. Dersom internasjonal skipsfart blir innlemmet i EUs kvotesystem, er det avgjørende at prinsippet om flaggnøytrale krav følges. Det foreslås derfor at Norge inntar en konstruktiv holdning i den kommende konsultasjonsprosessen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen