Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tillegg til EUs reviderte ozonforordning av 2009

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 744/2010 av 18. august 2010 om stoffer som bryter ned ozonlaget. Kritisk bruk av halon...

REGULATION (EC) No 744/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 18 August 2010 on substances that deplete the ozone layer, with regard to the critical use of halons...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2010

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 26. oktober 2012.

Sammendrag av innhold

EU vedtok 16. september 2009 en revidert forordning – (EF) nr. 1005/2009 om ozonreduserende stoffer. Den trådte i kraft 1. januar 2010 og erstatter forordning 2000/2037/EF. Rettsakten er et tillegg til forordning 1005/2009/EF. Vedlegget til rettsakten erstatter vedlegg VI i forordning 1005/2009/EF. Vedlegget gir spesifikke utfasingsdatoer for endelig utfasing av kritisk bruk av halon, primært innen militær sektor og sivil luftfart.    

Merknader

Rettsakten er hjemlet i EF-traktatens miljøbestemmelse (art. 175), samt art. 133 om handel. 

Vedlegget som beskrev kritisk bruk av halon i forordningen fra 2000 (anneks VII) ble ikke endret i den reviderte forordningen av 2009 (anneks VI), men er nå endret gjennom denne forordningen 744/2010. Det er fastsatt en rekke årstall for når det skal være forbudt å bruke halon til det som i dag er definert som kritisk bruk, og dermed unntatt det generelle forbudet i forordningen. Utfasingsdatoene varierer fra 2010 (tidligste ”cut-off date”) til 2040 (seneste ”end date”) og omfatter først og fremst sivil og militær luftfart og bruk på skip, ubåter og overflatefartøy innen forsvaret. Halon brukes fortsatt til eksplosjonsundertrykkende formål i store fjellanlegg innen kraftproduksjon, men disse kraftselskapene arbeider nå med å fase ut halon til dette formålet. Etter utfasningsdatoene for kritisk bruk av halon i anneks VI i den nye EU-forordningen, vil det bli forbudt å bruke halon også til dette formålet fra 31. desember 2016. Etter denne dato må utstyret som inneholder halon settes ut av funksjon. Det er i henhold til forordningen tillatt å bruke halonanleggene fram til 31. desember 2020 for mobile slukkesystem, og fram til 2035-2040 for fastmonterte system.

Forordning 2000/2037/EF er gjennomført i produktforskriftens kapittel 6. Både forordning 1005/2009 og denne rettsakten går noe lengre enn EUs og Norges forpliktelser etter Montrealprotokollen om reduksjon og stans av forbruket av ozonreduserende stoffer. I Montrealprotokollen tillates fremdeles halon til kritisk bruk, som hovedsakelig er de bruksområdene som er angitt også i denne forordningen.     

Sakkyndige instansers merknader

Norge har deltatt i ekspertgruppen som har behandlet dette i Brussel. Da spesialutvalget for miljø 16.06.2010 behandlet utkastet til revidert ozonforordning (forordning 1005/2009), var utkastet med vedlegg VI, svært likt rettsakten, men med noe strengere utfasingsregime.   Rettsakten har vært på høring hos de berørte partene, og forsvarets kompetansesenter og SAS har blant annet uttalt seg om utfasingen av halon. Forsvaret uttalte blant annet at kostnadene ved eventuell ombygging er akseptable.   Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)505
Rettsaktnr.: 0744/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0744

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.09.2010
Frist returnering standardskjema: 15.10.2010
Dato returnert standardskjema: 29.03.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 202/2012
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen