Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

vet-TSE

Kommisjonsforordning (EU) nr. 956/2010 av 22. oktober 2010 som endrer vedlegg X i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 vedrørende listen over hurtigtester ...

Commission Regulation (EU) No 956/2010 of 22 October 2010 amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the list of rapid tests...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.11.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg X i basisforordningen (EF) nr. 999/2001 om visse overførbare spongiforme encefalopatier (TSE). Listen over godkjente hurtigtester for påvisning av TSE erstattes med en oppdatert liste. Oppdateringen kommer som en følge av to vitenskapelige rapporter fra EUs vitenskapskomité EFSA. Her er hurtigtestenes analytiske sensitivitet med hensyn til BSE, klassisk skrapesjuke og atypisk skrapesjuke vurdert. Fire av testene ga ikke tilfredsstillende resultater med hensyn til atypisk skrapesjuke og blir nå ikke anbefalt benyttet for småfe ("Enfer TSE v2", "Enfer TSE v3", "Prionics®-Check LIA SR" og "Prionics®-WB Check Western SR"). I tillegg er testen "IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA“ foreslått tilføyd listen over tester som kan benyttes til storfe i tillegg til småfe slik den er i dag. Rettsakten trer ikke i kraft i EU før 1. januar 2011, slik at landene som i dag benytter tester som ikke lenger er godkjente gis tid til å omstille seg.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier.

Endringen anses ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser og får ingen direkte konsekvenser for Norge da de testene vi benytter ikke er berørt av endringen. I land som nå tvinges til å skifte til mer sensitiv hurtigtest, vil kanskje antall tilfeller av atypisk skrapesjuke stige, noe som på sikt gir mer kunnskap på området. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartemnetet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finanasdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesielutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 956/2010
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32010R0956

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.11.2010
Frist returnering standardskjema: 15.12.2010
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.08.2010
Høringsfrist: 12.10.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen