Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Eksport av avfall til land utenfor OECD

Kommisjonsforordning (EU) 837/2010 av 23. september 2010 som endrer forordning (EF) 1418/2007 om eksport til gjenvinning av visse fraksjoner avfall til visse land utenfor OECD...

Commission Regulation (EU) No 837/2010 of 23 September 2010 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste to certain non-OECD countries ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2010

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.11.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i avfallsforskriften kapittel 13.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) 1418/2007 som er gitt med grunnlag i forordning om grensekryssende transport av avfall (grensekryssforordningen), (EF) 1013/2006. Grensekryssforordningen er inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i avfallsforskriften. Grensekryssforordningen har blant annet bestemmelser om eksport av avfall til land der OECDs vedtak om kontroll med grensekryssende transport av avfall ikke får anvendelse (land utenfor OECD). I henhold til grensekryssforordningen art. 37 skal Kommisjonen ta kontakt med alle land utenfor OECD og be om tilbakemelding på om de godtar eksport til gjenvinning av ikke-farlig avfall fra EU til sitt land og hvilke kontrollprosedyrer de eventuelt vil at skal benyttes i mottakerlandet. Flere land ønsker av ulike grunner slike begrensninger.

Forordning (EF) 1418/2007 med senere endringer ((EF) 740/2008 og (EF) 967/2009) inneholder en sammenstilling av tilbakemeldinger fra ikke-OECD-land og oppstiller regler for hvilket avfall som kan eksporteres og hvilke kontrollprosedyrer som skal følges i det enkelte land. For land som ikke har svart gjelder hovedregelen om skriftlig samtykke før eksport kan skje, jf. grensekryssforordningen. I forbindelse med at Kommisjonen nå har fått opplysninger også fra Liberia og tilleggsinformasjon fra Albania, Kina og Kroatia og India, suppleres og endres oversikten i forordning (EF) 1418/2007 gjennom rettsakten.

Merknader

Forordningen er gitt med hjemmel i TEC artikkel 175 (1). Forordning nr. 1013/2006/EF om grensekryssende forsendelser av avfall er gjennomført i norsk rett i avfallsforskriften kapittel 13. Kommisjonsforordning (EF) 837/2010 er gjennomført i avfallsforskriften kapittel 13.

Forordningen er ikke ventet å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Forordningen er ikke ventet å ha økonomiske konsekvenser for private i Norge. Rettsakten skal grupperes i gruppe 2, rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet skriftlig prosedyre i EØS-spesialutvalget for miljø høsten 2010. Det er ikke innkommet merknader. Forordning 837/2010 regulerer forholdet til tredjeland. Det er på denne bakgrunn konkludert med at forordningen ikke er EØS-relevant. Den er likevel ansett å være akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0837/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0837

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.09.2010
Frist returnering standardskjema: 05.11.2010
Dato returnert standardskjema: 08.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 032/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 26.10.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.02.2014

Lenker

Til toppen