Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 879/2010 av 6. oktober 2010 om endring forordning (EF) nr. 554/2008 om minste innhold av 6-fytase (Quantum Phytase) som tilsetningsstoff i fôr til verpehøner...

Commission Regulation (EU) No 879/2010 of 6 October 2010 amending Regulation (EC) No 554/2008 as regards the minimum content of 6-phytase (Quantum Phytase) as a feed additive in feed for laying hens...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.10.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Enzymet 6-fytase (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) er godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, verpehøner, slakteender, slaktekalkun og avvent smågris ved forordning (EF) nr. 554/2008. 6-fytase er klassifisert i gruppen Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a5. Godkjenningen er gitt til firma AB Enzyme GmbH, med varighet fram til 8. juli 2018. Firmaet har søkt om endring av godkjenningen ved at minste tillatte innhold av enzymet reduseres fra 2 000 til 250 FTU/kg fullfôr til verpehøner. FTU er måleenhet for enzymaktivitet.

Endringen er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de finner at enzymet har tilstrekkelig aktivitet også ved så lav konsentrasjon som omsøkt i fôr til verpehøner. Endringen kan gjennomføres, men den gjelder bare fôr til verpehøner. Det er ikke foretatt andre endringer i godkjenningen, verken i grenser for høyeste og laveste tillatte innhold i fôr til andre dyrearter eller bruk av og hensikt med enzymet. Godkjenningsperioden er heller ikke endret.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer

Merknader

Kommisjonens hjemling for å utarbeide regler på dette området finnes i Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 23. desember 2003 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i forskriftens vedlegg II.

Endringen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Med samme effekt ved redusert tilsatt mengde av enzymet 6-fytase (Quantum Phytae) i fôr til verpehøner, kan fôrprodusenten spare kostnader, noe som også kan komme eggprodusenten til gode ved lavere fôrpris. Hensikten med å benytte 6-fytase er å bedre utnyttelsen av fytinbundet fosfor i fôret. Til verpehøner kan effekten opprettholdes ved redusert mengde enzym tilsatt, og det er positivt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 879/2010
Basis rettsaktnr.: 554/2008
Celexnr.: 32010R0879

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.10.2010
Frist returnering standardskjema: 01.11.2010
Dato returnert standardskjema: 20.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.11.2010
Høringsfrist: 16.12.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen