Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 884/2010 av 7. oktober 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1464/2004 når det gjelder tilbakeholdelsestiden for tilsetningsstoffet "Monteban", som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske produkter...

Commission Regulation (EU) No 884/2010 of 7 October 2010 amending Regulation (EC) No 1464/2004 as regards the withdrawal time of the additive "Monteban", belonging to the group coccidiostats and other medicinal substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler endring i tilbakeholdelsestiden for et koksidiostatikum, narasin, med handelsnavn "Monteban". Preparatet er godkjent til bruk i fôr til slaktekylling og godkjenningen varer til 8. september 2014. Narasin er blant de fem koksidiostatika som er godkjent tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling i Norge også. Innehaveren av godkjenningen søker nå om å endre godkjenningen slik at tilbakeholdelsestida for bruk av "Monteban" reduseres fra en dag til å bli fjernet helt. Søknaden er vurdert av European Food Safetey Authority, EFSA, som finner at endringen i tilbakeholdelsestid er trygg for folkehelse, dyrehelse og miljøet, og at endringen kan aksepteres ut fra de dokumentasjonskrav som stilles i forordning (EF) nr. 1831/2003. Nødvendig endring må foretas for narasin, som "Monteban", i vedlegget til forordning (EF) nr. 1464/2004, tabellen over koksidiostatika, og det foretas ingen andre endringer enn at tilbakeholdelsesfristen settes til 0 dager.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i forskriftens vedlegg I.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Å kunne bruke fôr som er tilsatt narasin, som "Monteban", uten tilbakeholdelsestid, forenkler fôringen, da slaktekyllingprodusentene kan bruke samme sluttfôr til slaktekyllinger helt fram til slakting. Fôrindustrien kan nå vurdere å produsere sluttfôr med eller uten koksidiostatika, når tilbakeholdelsestida er fjernet. Narasin er et koksidiostatikum som er godkjent i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 884/2010
Basis rettsaktnr.: 1464/2004
Celexnr.: 32010R0884

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.10.2010
Frist returnering standardskjema: 01.11.2010
Dato returnert standardskjema: 20.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.11.2010
Høringsfrist: 16.12.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen