Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 891/2010 av 8. oktober 2010 om godkjenning av nytt bruksområde for 6-fytase som tilsetningsstoff i fôr til kalkuner (innehaver av godkjenningen ROAL Oy)...

Commission Regulation (EU) No 891/2010 of 8 October 2010 concerning the authorisation of a new use of 6-phytase as a feed additive for turkeys (holder of the authorisation Roal Oy)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av nytt bruksområde for et enzympreparat, 6-fytase, framstilt av Tricoderma reesei (CBS 122001) som tilsetningsstoff i kalkunfôr. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a12. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fôr til fjørfe til slakt, liv og eggproduksjon, med unntak av slaktekalkun og til griser unntatt avlspurker. Godkjenningen til bruk i kalkunfôr har en grense for minste tillatt mengde tilsatt i fôrblandinger på 250 PPU/kg fôr. PPU er en måleenhet for enzymaktivitet. Godkjenningen har varighet til 29. oktober 2020.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert tilleggsinformasjon om 6-fytasen fra innehaveren av godkjenningen, og finner det forsvarlig at godkjenningen utvides til også å gjelde bruk i kalkunfôr. Preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse for miljøet og har ønsket effekt ved å forbedre kalkuners fôrutnyttelse. 6-fytase anbefales brukt i fôr som inneholder mer enn 0,23% fytinbundet fosfor, da det øker opptaket av fosfor fra fôret. Det reduserer utskilling av fosfor med gjødsla og dermed miljøforurensingen. Godkjennngen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, og endringen foretas i vedlegg II i forskriften. Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Ved at denne 6-fytasen nå kan benyttes som tilsetningsstoff i fôr til alle typer fjørfe og griser unntatt avlspurker, kan det forenkle enzymbruken for fôrindustrien. Det er allerede mange tilsvarende fytasepreparater i markedet, så hvorvidt utvidet bruksområde får betydning i praksis, avgjør den enkelte fôrproduksjonvirksomhet. Fytaser generelt øker opptak av fosfor fra fôr, og de er i seg selv et bidrag til å redusere miljøforurensning fra gjødsel.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relveant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 891/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0891

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2010
Frist returnering standardskjema: 12.11.2010
Dato returnert standardskjema: 20.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.11.2010
Høringsfrist: 16.12.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker