Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 892/2010 av 8. oktober 2010 om status for visse produkter som fôrtilsetningsstoffer innenfor virkeområdet til Europaparlamentets- og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 ...

Commission Regulation (EU) No 892/2010 of 8 October 2010 on the status of certain products with regard to feed additives within the scope of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.10.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler en omdefinering av visse produkter fra å være definert som fôrtilsetningsstoff eller ikke å være definert, til å bli definert som fôrmiddel. Bakgrunnen for dette er den diskusjonen som implementeringen av forordning (EU) nr. 767/2009 om merking og omsetning av fôrvarer medførte og opprettelsen av The European Catalogue of Feed Materials, fôrmiddelkatalogen. Visse produkter var opplistet i fôrtilsetningsstoffregisteret, men ble samtidig tatt inn i fôrmiddelkatalogen. Videre er det visse produkter som ikke har vært plassert i noen gruppe i EUs fôrregelverk, som f eks fôrmiddel, fôrtilsetningsstoff eller legemiddel, og de er ofte blitt kalt gråsoneprodukter, uten noen tilhørighet. Likeså er visse produkter definert som fôrtilsetningsstoffer uten å være i samsvar med de kravene som forordning (EF) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forordningen, stiller. For å unngå dobbeltregulering, der produkter både er tatt inn i fôrtilsetningsstoff-registeret og i fôrmiddelkatalogen, og vil skape tvil om hvilken gruppering visse produkter tilhører, gir forordning (EU) nr. 892/2010 en oversikt over hvilke produkter som ikke lenger skal defineres som fôrtilsetningsstoffer.

Ved all vurdering av nye produkter, skal alle egenskaper/karakteristika ved produktet vurderes. Det er satt visse kriterier for hva som kan defineres som fôrmiddel, som fôrtilsetningsstoff eller som et annet produkt. Blant kriteriene nevnes framstillingsmetode, graden av standardisering, homogenisering, renhet, kjemisk sammensetning og bruksmåten for produktet. Produkter med samme egenskaper skal defineres analogt. Vedlegget til forordning (EU) nr. 892/2010 inneholder en liste over produkter som ikke lenger er definert som tilsetningsstoffer i følge fôrtilsetningsstoff-forordningens bestemmelser. Det inneholder også en liste over produkter som ikke er definert som fôrtilsetningsstoffer, der det kunne være tvil om de tilhører der eller om de er fôrmidler. Disse produktene er nå foreslått tatt inn i fôrmiddelakatalogen, som ordinære fôrmidler.


Det er fastsatt en overgangsperiode fram til 9. oktober 2013 der produkter som er merket som fôrtilsetningsstoff eller premikser som inneholder disse stoffene, men ikke lenger defineres i denne gruppen, kan omsettes med de tidligere krav til merking. Den samme overgangsperioden gjelder også fôrblandinger der disse produktene inngår. Defineringen av produkter er foretatt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.


Merknader

Av de produktene som ikke lenger er klassifisert som fôrtilsetningsstoffer, inngår ingen i den norske fôrtilsetningsstoff-forskriften. Det vil derfor ikke foretas endring i den forskriften. Ved vår implementering av fôrmiddelkatalogen, vil de nevnte omklassifiserte stoffene inngå der som fôrmidler og bli en del av norsk regelverk. Dette vil sannsynligvis skje før forordning (EU) nr. 892/2010 blir implementert i norsk rett. En følge av implementering av fôrmiddelkatalogen, er at bestemmelsene i forordning (EU) nr. 892/2010 vil være på plass allerede. Dersom forordning (EU) nr. 892/2010 blir tatt inn i EØS-avtalen før fôrmiddelkatalogen, vil det medføre endring i forskrift 7. november 2002 nr 1290 om fôrvarer, fôrvareforskriftens, fôrmiddelliste. De omklassifiserte produktene vil da tas inn der, som ordinære fôrmidler. Siden fôrmiddelkatalogen heller ikke er fastsatt i EU, fant Kommisjonen det nødvendig å presisere at de omklassifiserte produktene nå er fôrmidler og skal merkes deretter, ved forordning (EU) nr. 892/2010.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Ved å klassifisere produkter som hittil har vært oppfattet som "gråsoneprodukter" uten klassifisering, vil fôrmarkedet bli mer oversiktlig, da både navnsetting og merking av produktene er definert. At stoffer som tildligere er klassifisert som fôrtilsetningsstoffer er omklassifisert til fôrmidler, sparer produsentene av disse for en omfattende prosess og store kostnader med å få stoffene regodkjent i samsvar med fôrtilsetningsstoff-forordningens bestemmelser. Klassifisering av produkter som fôrmidler vil også endre merkekravene fôrprodusentene skal rette seg etter. Det styrker konkurranseelementet, da fôrmidler bare kan oppgis med navn og ikke med mengdeinnhold ved merking av fôrblandinger.

Da krav i fôrtilsetningsstoff-forskriften og en vurdering av enkeltprodukter er grunnlaget for omklassifiseringen, finner Mattilsynet omklassifiseringen vist i vedlegget til forordning (EU) nr. 892/2010 fullt forsvarlig. Med de kravene som er vektlagt og skal vektlegges ved klassifisering av fôrvarer, finner Mattilsynet også den prosessen grei for klassifisering av framtidige fôrvarer som kan være aktuelle å ta inn i fôrmiddelkatalogen eller fôrtilsetningsstoff-registret.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 892/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0892

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2010
Frist returnering standardskjema: 12.11.2010
Dato returnert standardskjema: 20.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.11.2010
Høringsfrist: 16.12.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen