Import av fiskerivarer fra Serbia

Kommisjonsvedtak 2010/602/EU av 6. oktober 2010 om endringen av vedlegg II i vedtak 2006/766/EF når det gjelder opplysningene om Serbia i listen over tredjestater og områder hvorfra det er tillatt å importere fiskerivarer for humant konsum....

Commission Decision of 6 October 2010 amending Annex II to Decision 2006/766/EC as regards the entry for Serbia in the list of third countries and territories from which imports of fishery products for human consumption are permitted....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.10.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 14. oktober 2010 om endring i forskrift 16. april 2006 nr.520 om fra hvilke tredjestater  det kan importeres muslinger og fiskerivarer. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av rettsakter vedr. lister  over virksomheter i tredjestater som er godkjent for eksport av levende dyr, kjæledyr og animalske produkter til Fellesskapet, jfr. matloven § 23 tredje ledd(se forøvrig UDs håndbok i EU/EØS-arbeid s. 50-51).

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/766/EF om lister over tredjestater og områder hvorfra det er tillatt å importere toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler og fiskerivarer.  

Bakgrunnen for oppdateringen av tredjestatslistene er at kontroller EU har foretatt, viser at Serbia nå fullt ut tilfredsstiller EUs krav for import av muslinger og fiskerivarer. Fra å kun tillate import av viltlevende, hel, fersk fisk fanget i havet fra Serbia, utvider oppdateringen tillatelsen til også å omfatte andre fiskerivarer ihht. vedtak 2006/766/EF.

Merknader

Kommisjonsvedtak 2006/766/EF er gitt i medhold av forordning (EF) nr. 854/2004. Denne forordningen omhandler særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, og er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg I kapittel I. Vedtak 2006/766/EF med endringer i vedtak 2010/602/EU gjelder import fra tredjestater, og følger såkalt forenklet prosedyre etter EØS-avtalens vedlegg I, kapittel I, nr. 7 og 8. Her kreves at EFTA-statene samtidig med EUs medlemstater treffer tilsvarende tiltak som EUs medlemsstater. Norge er derfor forpliktet etter EØS-avtalen til å gjennomføre de aktuelle vedtakene. Dette medfører at forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer, er endret ihht. ovennevnte endringsvedtak.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2010/602/EU
Celexnr.: 32010D0602

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.10.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 14.10.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen