Om bruk av kroppsskannere på EU-lufthavner

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1147/2011 av 11. november 2011 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet og Kommisjonsbeslutning (C) 2011/8042/EU som endrer kommisjonsb...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1147/2011 amending Regulation (EC) No 185/2010 implementing the common basic standards on civil aviation security and Commission Implementing Decision of 14.22.2011 amending Commission Decision 2010/774/EU of 13 April 2010 as regards the use of security ...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget til regelverk har vært behandlet i Avsec-komiteen i EU (Aviation Security Committee). Forslaget til nytt regelverk ble vedtatt i komiteen. Forslaget til nytt regelverk er oversendt Parlamentet for behandling. Regelverket ble vedtatt 11. november 2011.

Parlamentet har tidligere avslått forslag om at det skal være tillatt å bruke kroppsskannere i sikkerhetskontrollen på flyplasser. I nytt forslag til regelverk er det hensyntatt de spørsmålene Parlamentet var opptatt av sist forslaget var til behandling, dette gjelder spesielt hensynet til helse og personvern.

Etter det vi har fått opplyst har Parlamentet ønsket at det skal være et krav i regelverket at bildene skal se ut som pepperkakefigurer. Det er imidlertid bare en leverandør som har denne løsningen. Kommisjonen ønsker derfor ikke å ha et slikt krav i regelverket.

Sammendrag av innhold

Securityregelverket i EU er hjemlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008. Detaljerte gjennomføringsbestemmelser er gitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 og kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010, samt de deler som ikke kan publiseres av sikkerhetshensyn i kommisjonsbeslutning 2010/774/EU. Hovedhensynet bak regelverket er å hindre at forbudte gjenstander kommer inn i fly eller på kritisk del av lufthavner (CSRA). For å hindre dette sjekkes bagasje, personer, frakt osv. EU-regelverket bygger på et prinsipp om ”one-stop-security”, dvs at det ikke er behov for en ny sikkerhetssjekk innad i EU og enkelte godkjente tredjeland, som for eksempel Norge.

I gjeldende regelverk er det bestemt at følgende metoder for sjekk av passasjerer, alene eller i kombinasjon, er tillatt; manuell gjennomsøking, metalldetektorportal, håndholdt metalldetektor, bombehund samt utstyr for sporpåvisning av eksplosiver. Kommisjonen har i nytt regelverk foreslått at man i tillegg til disse alternativene skal kunne benytte kroppsskanner.

Forordningen gir nærmere bestemmelser om hvilke krav som skal følges ved bruk av kroppsskanner.

Når det benyttes en kroppsskanner skal følgende minimumskrav følges:

 • Kroppsskanneren må ikke lagre, oppbevare, kopiere, skrive ut eller hente bilder. Ethvert bilde som lages under prosessen kan dog beholdes i den tid det tar for operatøren å analysere det. Bildet slettes så snart passasjeren er klarert. Uvedkommendes adgang til og anvendelse av bildet er forbudt og skal forhindres.
 • Den operatøren som analyserer bildet skal befinne seg i et annet lokale, slik at vedkommende ikke kan se passasjeren som sjekkes.
 • Det er forbudt å medbringe enhver form for teknisk anordning som kan lagre, kopiere, fotografere eller på annen måte registrere bilder, inn i det lokalet der det skannede bildet analyseres.
 • Bildet må ikke knyttes sammen med opplysninger om den skannede personen, og vedkommende skal forbli anonym,
 • En passasjer kan be om at bildet analyseres av en operatør av et bestemt kjønn.
 • Bildet skal være uklart slik at det ikke er mulig å identifisere passasjerens ansikt.

En passasjer har rett til å avstå fra sjekk med kroppsskanner. I så tilfelle benyttes alternative sjekkmetoder, herunder minst en manuell gjennomsøking.

Før en passasjer sjekkes ved hjelp av en kroppsskanner skal vedkommende informeres om den teknologi som benyttes, betingelsene for bruk av angjeldende teknologi og muligheten til å avstå fra sjekk med kroppsskanner.

I forslaget til regelverk er det også gitt bestemmelser om sertifisering av de personene som skal utføre sjekk av passasjerene med kroppsskanneren.

Videre er det foreslått at kroppsskanneren skal oppfylle følgende krav:

 • kroppsskanneren skal som et minimum være i stand til å detektere og ved hjelp av en alarm avsløre nærmere angitte metalliske og ikke-metalliske gjenstander, herunder sprengstoff, både enkeltvis og i kombinasjon med hverandre
 • deteksjonen skal kunne foretas uansett hvor gjenstanden befinner seg, og hvordan den vender
 • systemet skal være forsynt med en visuell indikator som viser at utstyret er i drift
 • kroppsskannere plasseres således at det sikres at de ikke påvirkes av interferenskilder
 • det skal daglig testes at securityscanneren fungerer korrekt
 • securityscanneren skal anvendes i overensstemmelse med de driftsbetingelser som stilles av produsenten.

De konkrete kravene til kroppsskannere er fastsatt i regelverket som er hemmelig og vil ikke bli kunngjort.

Merknader

Når det gjelder eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser vil det påløpe kostnader for de lufthavnene som velger å bruke dette alternativet ved sjekk av passasjerene. Bruk av kroppsskanner er ikke påbudt.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forslag til nytt regelverk utfyller forordning (EF) nr. 272/2009 og forordning nr. 185/2010 som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Regelverket ansees som EØS-relevant og akseptabelt.

For at kroppsskannere skal kunne tas i bruk som en metode ved sjekk av passasjerer må følgende EU-regelverk endres: forordning (EF) nr. 272/2009, forordning (EU) nr. 185/2010 og kommisjonsbeslutning 2010/774/EU.

Kommisjonsforordningen og beslutningen vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)000
Rettsaktnr.: 1147/2011
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32011R1147

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2011
Frist returnering standardskjema: 06.01.2012
Dato returnert standardskjema: 21.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 178/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.12.2011
Høringsfrist: 24.01.2012
Frist for gjennomføring: 29.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 14.02.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.03.2013

Lenker

Til toppen