Såvarer - Ikke godkjente sorter Avena strigosa

Kommisjonsvedtak 2010/468/EU av 27. august 2010 om midlertidig handel med visse sorter av Avena strigosa Schreb., som ikke er tatt opp på verken felles sortsliste eller medlemslandenes nasjonale sortslister...

Commission Decision 2010/468/EU of 27 August 2010 providing for the temporary marketing of varieties of Avena strigosa Schreb. not included on the common catalogues of varieties of the Member States...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.10.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Avena strigosa Schreb. ble i direktiv 2009/74/EF av 26. juni 2009 om endring av direktiv 66/402/EØF om såkorn, omfattet av sistnevnte direktiv og angitt som egen art. Arten egner seg spesielt godt som fangvekst for å redusere jorderosjon og utvasking av nitrogen fra jorda, i tillegg til at den kan være en verdifull bestanddel av frøblandinger til fôr. Fram til nå har markedet hovedsaklig vært dekket av importert vare fra tredjeland. I og med at arten nå er omfattet av direktiv 66/402/EØF, er det bare tillatt å omsette sorter opptatt i EUs felles sortsliste. Hittil er det registrert bare to sorter på sortslista og det er vanskelig å skaffe tilstrekkelig med såvare. Direktiv 2010/468/EU gir i en periode som går fram til 2011, tillatelse til å omsette såkorn av sorter av Avena strigosa Schreb. som ikke står oppført på verken EUs felles sortsliste eller nasjonal sortsliste. I henhold til direktiv 2010/468/EU vil det under visse vilkår være tillatt å omsette maksimalt 4 970 tonn såkorn av arten. Denne mengden er bestemt ut fra innmeldt behov fra Frankrike, Portugal, Spania, Belgia, Tyskland og Italia. Omsetning av slik vare vil bare være tillatt etter søknad. Frankrike skal fungere som koordinerende medlemsstat for å sikre at fordelingen av kvoten blir riktig.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten medfører ikke behov for endring i regelverket. Rettsakten vil få praktisk betydning for Frankrike, Portugal, Spania, Belgia, Tyskland og Italia. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/468/EF
Basis rettsaktnr.: 1966/0402/EØF
Celexnr.: 32010D0468

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.09.2010
Frist returnering standardskjema: 15.10.2010
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 064/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker