Vet-import-småfe

Kommisjonsvedtak 2010/472/EU av 26. august 2010 om import til Unionen av sæd, eggceller og embryo fra sau og geit...

Commission Decision 2010/472/EU on imports of semen, ova and embryos of animals of the ovine and caprine species into the Union...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.10.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 7. oktober 2010 om endring i forskrift 31. desember 2010 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2010/472/EU er utarbeidet som følge av at det er innført endrede dyrehelsemessige krav for import til EØS av sæd, eggceller og embryo fra sau og geit. Endringene følger av forordning (EU) nr. 176/2010. Videre er det ved rådsdirektiv 2008/73/EF innført en forenklet prosedyre for utarbeidelse av lister over sædstasjoner og sædlagre, embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper. Formålet med vedtak 2010/472/EU er å oppdatere tredjelandslistene og helsesertifikatene slik at de er i samsvar med de nye importkravene, samt å sørge for sammenheng og klarhet i regelverket. 

Kommisjonsvedtak 2010/472/EU oppdaterer tredjelandslistene og helsesertifikatene for import fra tredjeland av sæd, eggceller og embryo fra sau og geit, samt at reglene som omhandler disse helsesertifikatene oppdateres. Videre oppdaterer rettsakten regler som omhandler lister over godkjente sædstasjoner og sædlagre, embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper hvorfra import er tillatt. Det fastsettes også regler om transport av sendinger av sæd, eggceller og embryo fra sau og geit. Til sist fastsettes det regler for overgangsordninger som skal gjelde frem til og med den 31. august 2011.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 2010 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2010/472/EF
Celexnr.: 32010D0472

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.09.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 07.10.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker