Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens forordning (EU) nr. 810/2010 av 15. september 2010 om endring av Kommisjonens forordning (EU) nr. 206/2010 om lister over tredjestater eller områder i tredjestater som er godkjente for import av visse levende dyr og ferskt kjøtt og dessuten krav som stilles til helsesertifikater...

Commission Regulation (EU) No 810/2010 of 15 September 2010 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requiremen...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.10.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift XX. september 2010 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr. Vi må søke departementet om unntak for høring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i tredjelandslister til forordning (EU) nr. 206/2010, samt at det er nødvendig å forlenge overgangsordninger som følger av denne forordningen. Videre er det gjort enkelte oppdateringer i to av dyrehelsesertifikatene i vedleggene til forordning (EU) nr. 206/2010. Bakgrunnen for forlengelse av overgangsordningene er at det forelå feil i standardsertifikatene i vedleggene til den offisielle utgaven av forordning (EU) nr. 206/2010, noe som ble rettet opp i et korrigendum publisert den 11. juni 2010.   Forordning (EU) nr. 810/2010 endrer tredjelandslistene slik at import av utbenet og modnet kjøtt fra viltlevende hjort nå kan tillates fra et område i Argentina som anses som fritt for munn-og-klauvsyke. Videre føres det opp at Namibia nå fyller visse supplerende garantier vedrørende identifikasjon og sporbarhet ved innsamlingssentraler for dyr. Til sist suspenderes Hawaii fra tredjelandslisten for import av levende bier, ettersom det er gjort funn av liten kubebille i deler av Hawaii.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.  

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0810/2010
Celexnr.: 32010R0810

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 19.09.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen