Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens forordning (EU) nr. 925/2010 av 15. oktober 2010 om endring av vedtak 2007/777/EF og forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder transitt av fjørfekjøtt og fjørfekjøttprodukter fra Russland gjennom EØS-området...

Commission Regulation (EU) No 925/2010 of 15 October 2010 amending Decision 2007/777/EC and Regulation (EC) No 798/2008 as regards transit through the Union of poultry meat and poultry meat products from Russia...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.10.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 29. oktober 2010 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Russland har anmodet Kommisjonen om tillatelse til transitt gjennom EØS-området av fjørfekjøtt og fjørfekjøttprodukter som har gjennomgått ikke-spesifikk behandling i henhold til kommisjonsvedtak 2007/777/EF vedlegg II del 4. En inspeksjon som er foretatt av Næringsmiddel- og Veterinærkontoret i Russland har vist at landets veterinærmyndigheter kan fremlegge tilstrekkelige garantier for at EØS-regelverket vil bli overholdt ved transitt av de aktuelle produkter gjennom EØS-området. Kommisjonen har derfor ført Russland opp på tredjelandslistene for fjørfekjøtt og for fjørfekjøttprodukter når det gjelder transitt gjennom EØS-området. Disse tabellene følger av vedlegg til kommisjonsforordning (EU) nr. 798/2008 og kommisjonsvedtak 2007/777/EF.

Merknader

Rettsakten krever regelverksendring.

I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 925/2010. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2.

I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater erstattes tredjelandslisten i vedlegg II med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 925/2010.

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører. I praksis er denne tilføyelsen kun aktuell for transitt gjennom Litauen til Kaliningrad eller motsatt. For norske importører har forskriftsendringen derfor liten praktisk betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0925/2010
Celexnr.: 32010R0925

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen